Siam Physics Congress 2022 "Carbon Neutrality" 22 - 24 June 2022 Khao Yai Convention Center (KYCC) Nakhon Ratchasima, Thailand

Project

สามารถติดตามการถ่ายทอดสดการประกวดโครงงาน
ผ่านทาง FB : สมาคมฟิสิกส์ไทยกำหนดการการประกวดโครงงาน
“การค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 14”โครงงานค้นคว้าอิสระที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นโครงงานอิสระ
ระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ของบัณฑิต วท.บ. ฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2563
หรือ ที่นักศึกษาที่จะกำลังสำเร็จการศึกษา วท.บ. ฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2564


กำหนดการ วันที่
เปิดรับสมัคร (ส่งเฉพาะบทคัดย่อ) บัดนี้ - 1 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 2 (ทางเว็บไซต์ SPC2022 และอีเมล) 8 เมษายน 2565
กำหนดส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 2
ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็ปไซต์ SPC2022
29 เมษายน 2565 ขยายเวลาเป็น 6 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 27 พฤษภาคม 2565
วันประกวดรอบสุดท้าย 23 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ มีการขยายเวลารับสมัคร

รางวัลชนะเลิศ
       ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
       เงินรางวัล 25,000 บาท + ประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล 15,000 บาท + ประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัล 10,000 บาท + ประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ (2 รางวัล) : เงินรางวัล 5,000 บาท + ประกาศนียบัตร
หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับรางวัลประกาศณียบัตรทุกคน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

View/Download