สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระบบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(ทุนโครงการ สควค.) ระยะที่ 4
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

กระดานข่าวติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่ 0-4422-3717

กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่าน เพื่อยืนยันการสมัคร

ชื่อ-สกุล
เลขประจำตัวประชาชน
ที่อยู่
โทรศัพท์
E-mail
โรงเรียนที่จบการศึกษา
รอบการสมัคร

กรุณาระบุความประสงค์การสมัครรับทุน

ไม่ประสงค์สมัคร
ประสงค์สมัครคัดเลือกทุน โครงการ สควค. *
ยินยอมเปิดเผยข้อมูล*

กรุณาตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมแนบไฟล์

คะแนน TGAT *
แนบเอกสารหลักฐานคะแนน TGAT * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB
คะแนน TPAT3 *
แนบเอกสารหลักฐานคะแนน TPAT3 * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB
เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา *
แนบเอกสารหลักฐานเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา (ปพ.1) * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB

คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 5 ภาคการศึกษา *

ตัวอย่างตาราง จากใบ ปพ.1
วิชาคณิตศาสตร์ (หน่วยกิตรวม)*
วิชาคณิตศาสตร์ (ผลการเรียนเฉลี่ย)*
วิชาวิทยาศาสตร์ (หน่วยกิตรวม) *
วิชาวิทยาศาสตร์ (ผลการเรียนเฉลี่ย)*
คำนวณเกรด
ผลลัพธ์
แนบไฟล์หลักฐานความสามารถทางวิชาการ * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB

สถานะการสมัคร