วิชา 105192 Physics Laboratory II

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>กลุ่มเรียนที่ 7>>กลุ่มเรียนที่ 8>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 8

วันศุกร์ เวลา 14:00-17:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน ศุกร์ ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
1 22-Nov 8A
ภัทรพงศ์
8B
อรรถพล.ศ
2 06-Dec 8B
อรรถพล.ศ
8A
ภัทรพงศ์
3 13-Dec 8A
ภัทรพงศ์
8B
อรรถพล.ศ
4 20-Dec 8B
อรรถพล.ศ
8A
ภัทรพงศ์
5 10-Jan 8A
ภัทรพงศ์
8B
อรรถพล.ศ
6 17-Jan 8B
อรรถพล.ศ
8A
ภัทรพงศ์
7 24-Jan 8A
ภัทรพงศ์
8B
อรรถพล.ศ
8 31-Jan 8B
อรรถพล.ศ
8A
ภัทรพงศ์

วันหยุด

29-Nov   พระราชทานปริญญาบัตร
27-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
03-Jan   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
14-Feb   สอบปลายภาค 2/2562


หมายเหตุ

สัปดาห์ที่ 0 เรียนเรื่องไฟฟ้าสถิต
Lab.1 สนามไฟฟ้า
Lab.2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์
Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC
Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
Lab.5 การเลี้ยวเบน
Lab.6 การแทรกสอด
Lab.7 การโพลาไรซ์
Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก