วิชา 105192 Physics Laboratory II

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>กลุ่มเรียนที่ 7>>กลุ่มเรียนที่ 8>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 7

วันศุกร์ เวลา 10:00-13:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน ศุกร์ ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
1 22-Nov 7A
พิศมัย
7B
อักษรณรงค์
7C
ธนานุวัติ
7D
วุฒิกร
7E
อมรเทพ
7F
พิชาน
7G
เสถียรพงศ์
7H
จิดาภา
2 06-Dec 7H
จิดาภา
7A
พิศมัย
7B
อักษรณรงค์
7C
ธนานุวัติ
7D
วุฒิกร
7E
พิชาน
7F
อมรเทพ
7G
เสถียรพงศ์
3 13-Dec 7G
เสถียรพงศ์
7H
จิดาภา
7A
พิศมัย
7B
อักษรณรงค์
7C
ธนานุวัติ
7D
พิชาน
7E
วุฒิกร
7F
อมรเทพ
4 20-Dec 7F
อมรเทพ
7G
เสถียรพงศ์
7H
จิดาภา
7A
พิศมัย
7B
อักษรณรงค์
7C
พิชาน
7D
ธนานุวัติ
7E
วุฒิกร
5 10-Jan 7E
วุฒิกร
7F
อมรเทพ
7G
เสถียรพงศ์
7H
จิดาภา
7A
พิศมัย
7B
พิชาน
7C
อักษรณรงค์
7D
ธนานุวัติ
6 17-Jan 7D
ธนานุวัติ
7E
วุฒิกร
7F
อมรเทพ
7G
เสถียรพงศ์
7H
จิดาภา
7A
พิชาน
7B
พิศมัย
7C
อักษรณรงค์
7 24-Jan 7C
อักษรณรงค์
7D
ธนานุวัติ
7E
วุฒิกร
7F
อมรเทพ
7G
เสถียรพงศ์
7H
พิชาน
7A
จิดาภา
7B
พิศมัย
8 31-Jan 7B
พิศมัย
7C
อักษรณรงค์
7D
ธนานุวัติ
7E
วุฒิกร
7F
อมรเทพ
7G
พิชาน
7H
เสถียรพงศ์
7A
จิดาภา

วันหยุด

29-Nov   พระราชทานปริญญาบัตร
27-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
03-Jan   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
14-Feb   สอบปลายภาค 2/2562


หมายเหตุ

สัปดาห์ที่ 0 เรียนเรื่องไฟฟ้าสถิต
Lab.1 สนามไฟฟ้า
Lab.2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์
Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC
Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
Lab.5 การเลี้ยวเบน
Lab.6 การแทรกสอด
Lab.7 การโพลาไรซ์
Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก