วิชา 105192 Physics Laboratory II

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>กลุ่มเรียนที่ 7>>กลุ่มเรียนที่ 8>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 6

วันพฤหัสบดี เวลา 14:00-17:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน พฤหัสบดี ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
1 21-Nov 6A
ภัทรพงศ์
6B
อมรเทพ
6C
เสถียรพงศ์
6D
ณตะวัน
6E
สุภาวี
6F
ขวัญจิรา
6G
อักษรณรงค์
6H
ณัฐกฤตา
2 28-Nov 6H
ณัฐกฤตา
6A
ภัทรพงศ์
6B
อมรเทพ
6C
เสถียรพงศ์
6D
ณตะวัน
6E
สุภาวี
6F
ขวัญจิรา
6G
อักษรณรงค์
3 12-Dec 6G
อักษรณรงค์
6H
ณัฐกฤตา
6A
ภัทรพงศ์
6B
อมรเทพ
6C
เสถียรพงศ์
6D
ณตะวัน
6E
สุภาวี
6F
ขวัญจิรา
4 19-Dec 6F
ขวัญจิรา
6G
อักษรณรงค์
6H
ณัฐกฤตา
6A
ภัทรพงศ์
6B
อมรเทพ
6C
เสถียรพงศ์
6D
ณตะวัน
6E
สุภาวี
5 09-Jan 6E
สุภาวี
6F
ขวัญจิรา
6G
อักษรณรงค์
6H
ณัฐกฤตา
6A
ภัทรพงศ์
6B
อมรเทพ
6C
เสถียรพงศ์
6D
ณตะวัน
6 16-Jan 6D
ณตะวัน
6E
สุภาวี
6F
ขวัญจิรา
6G
ธนานุวัติ
6H
ณัฐกฤตา
6A
ภัทรพงศ์
6B
อมรเทพ
6C
เสถียรพงศ์
7 23-Jan 6C
เสถียรพงศ์
6D
ณตะวัน
6E
สุภาวี
6F
ขวัญจิรา
6G
อักษรณรงค์
6H
ณัฐกฤตา
6A
ภัทรพงศ์
6B
อมรเทพ
8 30-Jan 6B
อมรเทพ
6C
เสถียรพงศ์
6D
ณตะวัน
6E
สุภาวี
6F
ขวัญจิรา
6G
อักษรณรงค์
6H
ณัฐกฤตา
6A
ภัทรพงศ์

วันหยุด

05-Dec   วันพ่อแห่งชาติ
26-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
02-Jan   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
13-Feb   สอบปลายภาค 2/2562
20-Feb   สอบปลายภาค 2/2562


หมายเหตุ

สัปดาห์ที่ 0 เรียนเรื่องไฟฟ้าสถิต
Lab.1 สนามไฟฟ้า
Lab.2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์
Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC
Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
Lab.5 การเลี้ยวเบน
Lab.6 การแทรกสอด
Lab.7 การโพลาไรซ์
Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก