วิชา 105191 Physics Laboratory I

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 6

วันพุธ เวลา 14:00-17:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน พุธ ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
0 20-Nov 6A
ธนพล
6B
Zhao
6C
พวงรัตน์
1 27-Nov 6A
ธนพล
6B
Zhao
6C
พวงรัตน์
2 04-Dec 6C
พวงรัตน์
6A
ธนพล
6B
Zhao
3 11-Dec 6B
พวงรัตน์
6C
พวงรัตน์
6A
ธนพล
4 18-Dec 6A
ธนพล
6B
Zhao
6C
พวงรัตน์
5 08-Jan 6A
ธนพล
6B
Zhao
6C
พวงรัตน์
6 15-Jan 6A
ธนพล
6B
Zhao
6C
พวงรัตน์
7 22-Jan 6C
พวงรัตน์
6A
ธนพล
6B
Zhao
8 29-Jan 6B
Zhao
6C
พวงรัตน์
6A
ธนพล

วันหยุด

25-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
01-Jan   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
12-Feb   สอบปลายภาค 2/2562
19-Feb   สอบปลายภาค 2/2562