วิชา 105192 Physics Laboratory II

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>กลุ่มเรียนที่ 7>>กลุ่มเรียนที่ 8>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 5

วันพฤหัสบดี เวลา 10:00-13:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน พฤหัสบดี ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
1 21-Nov 5A
อรรถพล.ศ
5B
เอกชัย
5C
ศักดินันท์
5D
ธนานุวัติ
5E
อนุชิต
5F
พิศิษฐ์
5G
จิดาภา
5H
สุระ
2 28-Nov 5H
จิดาภา
5A
อรรถพล.ศ
5B
เอกชัย
5C
อมร
5D
ศักดินันท์
5E
อนุชิต
5F
พิศิษฐ์
5G
สุระ
3 12-Dec 5G
พิศิษฐ์
5H
จิดาภา
5A
อรรถพล.ศ
5B
อมร
5C
เอกชัย
5D
ศักดินันท์
5E
อนุชิต
5F
สุระ
4 19-Dec 5F
อนุชิต
5G
พิศิษฐ์
5H
จิดาภา
5A
อมร
5B
อรรถพล.ศ
5C
เอกชัย
5D
ศักดินันท์
5E
สุระ
5 09-Jan 5E
ศักดินันท์
5F
อนุชิต
5G
พิศิษฐ์
5H
อมร
5A
จิดาภา
5B
อรรถพล.ศ
5C
เอกชัย
5D
สุระ
6 16-Jan 5D
เอกชัย
5E
ศักดินันท์
5F
อนุชิต
5G
อมร
5H
พิศิษฐ์
5A
จิดาภา
5B
อรรถพล.ศ
5C
สุระ
7 23-Jan 5C
อรรถพล.ศ
5D
เอกชัย
5E
ศักดินันท์
5F
อมร
5G
อนุชิต
5H
พิศิษฐ์
5A
จิดาภา
5B
สุระ
8 30-Jan 5B
จิดาภา
5C
อรรถพล.ศ
5D
เอกชัย
5E
อมร
5F
ศักดินันท์
5G
อนุชิต
5H
พิศิษฐ์
5A
สุระ

วันหยุด

05-Dec   วันพ่อแห่งชาติ
26-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
02-Jan   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
13-Feb   สอบปลายภาค 2/2562
20-Feb   สอบปลายภาค 2/2562


หมายเหตุ

สัปดาห์ที่ 0 เรียนเรื่องไฟฟ้าสถิต
Lab.1 สนามไฟฟ้า
Lab.2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์
Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC
Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
Lab.5 การเลี้ยวเบน
Lab.6 การแทรกสอด
Lab.7 การโพลาไรซ์
Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก