วิชา 105192 Physics Laboratory II

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>กลุ่มเรียนที่ 7>>กลุ่มเรียนที่ 8>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 4

วันพุธ เวลา 14:00-17:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน พุธ ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
1 20-Nov 4A
พิศมัย
4B
อมร
4C
วุฒิกร
4D
ณตะวัน
4E
จิดาภา
4F
เดชมงคล
4G
คุณากร พ.
2 27-Nov 4A
พิศมัย
4B
ธนานุวัติ
4C
วุฒิกร
4D
ณตะวัน
4E
จิดาภา
4F
เดชมงคล
4G
คุณากร พ.
3 04-Dec 4G
คุณากร พ.
4A
พิศมัย
4B
ธนานุวัติ
4C
วุฒิกร
4D
ณตะวัน
4E
จิดาภา
4F
เดชมงคล
4 11-Dec 4F
เดชมงคล
4G
คุณากร พ.
4A
พิศมัย
4B
ธนานุวัติ
4C
วุฒิกร
4D
ณตะวัน
4E
จิดาภา
5 18-Dec 4E
จิดาภา
4F
เดชมงคล
4G
คุณากร พ.
4A
พิศมัย
4B
ธนานุวัติ
4C
วุฒิกร
4D
ณตะวัน
6 08-Jan 4D
ณตะวัน
4E
จิดาภา
4F
เดชมงคล
4G
คุณากร พ.
4A
พิศมัย
4B
ธนานุวัติ
4C
วุฒิกร
7 15-Jan 4C
วุฒิกร
4D
ณตะวัน
4E
จิดาภา
4F
เดชมงคล
4G
คุณากร พ.
4A
พิศมัย
4B
ธนานุวัติ
8 22-Jan 4B
ธนานุวัติ
4C
วุฒิกร
4D
ณตะวัน
4E
จิดาภา
4F
เดชมงคล
4G
คุณากร พ.
4A
พิศมัย

วันหยุด

25-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
01-Jan   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
12-Feb   สอบปลายภาค 2/2562
19-Feb   สอบปลายภาค 2/2562


หมายเหตุ

สัปดาห์ที่ 0 เรียนเรื่องไฟฟ้าสถิต
Lab.1 สนามไฟฟ้า
Lab.2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์
Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC
Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
Lab.5 การเลี้ยวเบน
Lab.6 การแทรกสอด
Lab.7 การโพลาไรซ์
Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก