วิชา 105191 Physics Laboratory I

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 4

วันพฤหัสบดี เวลา 10:00-13:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน พฤหัสบดี ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
0 21-Nov 4A
ปิยพร
4B
สุภาวี
1 28-Nov 4A
ปิยพร
4B
สุภาวี
2 12-Dec 4A
ปิยพร
4B
สุภาวี
3 19-Dec 4A
ปิยพร
4B
สุภาวี
4 09-Jan 4A
ปิยพร
4B
สุภาวี
5 16-Jan 4A
ปิยพร
4B
สุภาวี
6 23-Jan 4A
ปิยพร
4B
สุภาวี
7 30-Jan 4A
ปิยพร
4B
สุภาวี
8 06-Feb 4B
สุภาวี
4A
ปิยพร

วันหยุด

05-Dec   วันพ่อแห่งชาติ
26-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
02-Jan   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
13-Feb   สอบปลายภาค 2/2562
20-Feb   สอบปลายภาค 2/2562