วิชา 105192 Physics Laboratory II

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>กลุ่มเรียนที่ 7>>กลุ่มเรียนที่ 8>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 3

วันพุธ เวลา 10:00-13:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน พุธ ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
1 20-Nov 3A
คุณากร พ.
3B
นำโชค
3C
ศักดินันท์
3D
สมพงศ์
3E
สุภาวี
3F
ณัฐกฤตา
3G
ศิริรัชนี
3H
สุระ
2 27-Nov 3H
ศิริรัชนี
3A
นำโชค
3B
คุณากร พ.
3C
สมพงศ์
3D
ศักดินันท์
3E
สุภาวี
3F
ณัฐกฤตา
3G
สุระ
3 04-Dec 3G
ณัฐกฤตา
3H
นำโชค
3A
ศิริรัชนี
3B
สมพงศ์
3C
คุณากร พ.
3D
ศักดินันท์
3E
สุภาวี
3F
สุระ
4 11-Dec 3F
สุภาวี
3G
นำโชค
3H
ณัฐกฤตา
3A
สมพงศ์
3B
ศิริรัชนี
3C
คุณากร พ.
3D
ศักดินันท์
3E
สุระ
5 18-Dec 3E
ศักดินันท์
3F
นำโชค
3G
สุภาวี
3H
สมพงศ์
3A
ณัฐกฤตา
3B
ศิริรัชนี
3C
คุณากร พ.
3D
สุระ
6 08-Jan 3D
คุณากร พ.
3E
ธนานุวัติ
3F
ศักดินันท์
3G
สมพงศ์
3H
สุภาวี
3A
ณัฐกฤตา
3B
ศิริรัชนี
3C
สุระ
7 15-Jan 3C
ศิริรัชนี
3D
นำโชค
3E
คุณากร พ.
3F
ธนานุวัติ
3G
ศักดินันท์
3H
สุภาวี
3A
ณัฐกฤตา
3B
สุระ
8 22-Jan 3B
ณัฐกฤตา
3C
นำโชค
3D
ศิริรัชนี
3E
สมพงศ์
3F
คุณากร พ.
3G
ศักดินันท์
3H
สุภาวี
3A
สุระ

วันหยุด

25-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
01-Jan   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
12-Feb   สอบปลายภาค 2/2562
19-Feb   สอบปลายภาค 2/2562


หมายเหตุ

สัปดาห์ที่ 0 เรียนเรื่องไฟฟ้าสถิต
Lab.1 สนามไฟฟ้า
Lab.2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์
Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC
Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
Lab.5 การเลี้ยวเบน
Lab.6 การแทรกสอด
Lab.7 การโพลาไรซ์
Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก