วิชา 105191 Physics Laboratory I

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 3

วันพุธ เวลา 9:00-12:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน พุธ ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
0 20-Nov 3A
ธนพล
3B
พิศิษฐ์
3C
พรศักดิ์
3D
ขวัญจิรา
3E
วุฒิกร
3F
อักษรณรงค์
3G
อมรเทพ
3H
ณตะวัน
1 27-Nov 3A
ธนพล
3B
พิศิษฐ์
3C
พรศักดิ์
3D
ขวัญจิรา
3E
วุฒิกร
3F
อักษรณรงค์
3G
อมรเทพ
3H
ณตะวัน
2 04-Dec 3H
ณตะวัน
3A
ธนพล
3B
พิศิษฐ์
3C
พรศักดิ์
3D
ขวัญจิรา
3E
วุฒิกร
3F
อักษรณรงค์
3G
อมรเทพ
3 11-Dec 3G
อมรเทพ
3H
ณตะวัน
3A
ธนพล
3B
พิศิษฐ์
3C
พรศักดิ์
3D
ขวัญจิรา
3E
วุฒิกร
3F
อักษรณรงค์
4 18-Dec 3F
อักษรณรงค์
3G
อมรเทพ
3H
ณตะวัน
3A
ธนพล
3B
พิศิษฐ์
3C
พรศักดิ์
3D
ขวัญจิรา
3E
วุฒิกร
5 08-Jan 3E
วุฒิกร
3F
อักษรณรงค์
3G
อมรเทพ
3H
ณตะวัน
3A
ธนพล
3B
พิศิษฐ์
3C
พรศักดิ์
3D
ขวัญจิรา
6 15-Jan 3D
ขวัญจิรา
3E
วุฒิกร
3F
อักษรณรงค์
3G
อมรเทพ
3H
ณตะวัน
3A
ธนพล
3B
พิศิษฐ์
3C
พรศักดิ์
7 22-Jan 3C
พรศักดิ์
3D
ขวัญจิรา
3E
วุฒิกร
3F
อักษรณรงค์
3G
อมรเทพ
3H
ณตะวัน
3A
ธนพล
3B
พิศิษฐ์
8 29-Jan 3B
พิศิษฐ์
3C
พรศักดิ์
3D
ขวัญจิรา
3E
วุฒิกร
3F
อักษรณรงค์
3G
อมรเทพ
3H
ณตะวัน
3A
ธนพล

วันหยุด

25-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
01-Jan   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
12-Feb   สอบปลายภาค 2/2562
19-Feb   สอบปลายภาค 2/2562