วิชา 105192 Physics Laboratory II

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>กลุ่มเรียนที่ 7>>กลุ่มเรียนที่ 8>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 2

วันจันทร์ เวลา 14:00-17:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน จันทร์ ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
1 18-Nov 2A
เดชมงคล
2B
อมรเทพ
2C
อมร
2D
ภัทรพงศ์
2E
ปิยพร
2F
อาวดล
2G
อรรถพล.ศ
2H
คุณากร พ.
2 25-Nov 2H
คุณากร พ.
2A
เดชมงคล
2B
อมร
2C
อมรเทพ
2D
ภัทรพงศ์
2E
ปิยพร
2F
อาวดล
2G
อรรถพล.ศ
3 02-Dec 2G
อรรถพล.ศ
2H
คุณากร พ.
2A
อมร
2B
เดชมงคล
2C
อมรเทพ
2D
ภัทรพงศ์
2E
ปิยพร
2F
อาวดล
4 09-Dec 2F
อาวดล
2G
อรรถพล.ศ
2H
อมร
2A
คุณากร พ.
2B
เดชมงคล
2C
อมรเทพ
2D
ภัทรพงศ์
2E
ปิยพร
5 16-Dec 2E
ปิยพร
2F
อาวดล
2G
อมร
2H
อรรถพล.ศ
2A
คุณากร พ.
2B
เดชมงคล
2C
อมรเทพ
2D
ภัทรพงศ์
6 06-Jan 2D
ภัทรพงศ์
2E
ปิยพร
2F
อมร
2G
อาวดล
2H
อรรถพล.ศ
2A
คุณากร พ.
2B
เดชมงคล
2C
อมรเทพ
7 13-Jan 2C
อมรเทพ
2D
ภัทรพงศ์
2E
อมร
2F
ปิยพร
2G
อาวดล
2H
อรรถพล.ศ
2A
คุณากร พ.
2B
เดชมงคล
8 20-Jan 2B
เดชมงคล
2C
อมรเทพ
2D
อมร
2E
ภัทรพงศ์
2F
ปิยพร
2G
อาวดล
2H
อรรถพล.ศ
2A
คุณากร พ.

วันหยุด

23-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
30-Dec   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
17-Feb   สอบปลายภาค 2/2562


หมายเหตุ

สัปดาห์ที่ 0 เรียนเรื่องไฟฟ้าสถิต
Lab.1 สนามไฟฟ้า
Lab.2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์
Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC
Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
Lab.5 การเลี้ยวเบน
Lab.6 การแทรกสอด
Lab.7 การโพลาไรซ์
Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก