วิชา 105191 Physics Laboratory I

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 1

วันจันทร์ เวลา 9:00-12:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน จันทร์ ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
0 18-Nov 1A
อนุชิต
1B
เดชมงคล
1C
ณัฐกฤตา
1 25-Nov 1A
อนุชิต
1B
เดชมงคล
1C
ณัฐกฤตา
2 02-Dec 1A
อนุชิต
1B
เดชมงคล
1C
ณัฐกฤตา
3 09-Dec 1A
อนุชิต
1B
เดชมงคล
1C
ณัฐกฤตา
4 16-Dec 1A
อนุชิต
1B
เดชมงคล
1C
ณัฐกฤตา
5 06-Jan 1A
อนุชิต
1B
เดชมงคล
1C
ณัฐกฤตา
6 13-Jan 1A
อนุชิต
1B
เดชมงคล
1C
ณัฐกฤตา
7 20-Jan 1C
ณัฐกฤตา
1A
อนุชิต
1B
เดชมงคล
8 27-Jan 1B
เดชมงคล
1C
ณัฐกฤตา
1A
อนุชิต

วันหยุด

23-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
30-Dec   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
17-Feb   สอบปลายภาค 2/2562