วิชา 105194 Fundamental Physics Laboratory

กลุ่มเรียนที่ 1>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 1

วันพุธ เวลา 9:00-12:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน พุธ ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
1 31-Jul 1A
สุกัญญา
1B
อัจฉริยศาสตร์
1C
พนมศักดิ์
1D
อรรถพล.ศ
1E
คุณากร พ.
2 07-Aug 1D
สุกัญญา
1A
อัจฉริยศาสตร์
1B
พนมศักดิ์
1C
อรรถพล.ศ
1E
คุณากร พ.
3 14-Aug 1C
สุกัญญา
1D
อัจฉริยศาสตร์
1A
พนมศักดิ์
1B
อรรถพล.ศ
1E
คุณากร พ.
4 21-Aug 1B
สุกัญญา
1C
อัจฉริยศาสตร์
1D
พนมศักดิ์
1A
อรรถพล.ศ
1E
คุณากร พ.
5 11-Sep 1E
คุณากร พ.
1A
สุกัญญา
1B
อัจฉริยศาสตร์
1C
พนมศักดิ์
1D
อรรถพล.ศ
6 18-Sep 1E
คุณากร พ.
1D
สุกัญญา
1A
อัจฉริยศาสตร์
1B
พนมศักดิ์
1C
อรรถพล.ศ
7 25-Sep 1E
คุณากร พ.
1C
สุกัญญา
1D
อัจฉริยศาสตร์
1A
พนมศักดิ์
1B
อรรถพล.ศ
8 02-Oct 1E
คุณากร พ.
1B
สุกัญญา
1C
อัจฉริยศาสตร์
1D
พนมศักดิ์
1A
อรรถพล.ศ

วันหยุด

04-Sep   สอบกลางภาค 1/2562
16-Oct   สอบปลายภาค 1/2562


หมายเหตุ


Lab.1 การวัด
Lab.2 การเคลื่อนที่เชิงเส้นและกฎข้อที่สองของนิวตัน
Lab.3 การสั่นพ้องของคลื่นในเส้นลวด
Lab.4 การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในหลอดปลายปิด 1 ข้าง
Lab.5 สนามไฟฟ้า
Lab.6 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
Lab.7 การแทรกสอด
Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก