วิชา 105194 Fundamental Physics Laboratoryตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่

วัน เวลา น.

สัปดาห์ที่ วัน ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8

วันหยุดหมายเหตุ


Lab.1 การวัด
Lab.2 การเคลื่อนที่เชิงเส้นและกฎข้อที่สองของนิวตัน
Lab.3 การสั่นพ้องของคลื่นในเส้นลวด
Lab.4 การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในหลอดปลายปิด 1 ข้าง
Lab.5 สนามไฟฟ้า
Lab.6 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
Lab.7 การแทรกสอด
Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก