วิชา 105193 General Physics Laboratory

กลุ่มเรียนที่ 1>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 1

วันอังคาร เวลา 14:00-17:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน อังคาร ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
1 30-Jul 1A
อรรถพล.ศ
1B
เดชมงคล
1C
พิศมัย
2 06-Aug 1C
อรรถพล.ศ
1A
เดชมงคล
1B
พิศมัย
3 13-Aug 1A
อรรถพล.ศ
1B
พิศมัย
1C
เดชมงคล
4 20-Aug 1B
อรรถพล.ศ
1A
พิศมัย
1C
เดชมงคล
5 27-Aug 1C
อรรถพล.ศ
1B
พิศมัย
1A
เดชมงคล
6 10-Sep 1C
พิศมัย
1B
เดชมงคล
1A
อรรถพล.ศ
7 17-Sep 1C
เดชมงคล
1A
พิศมัย
1B
อรรถพล.ศ
8 24-Sep 1B
พิศมัย
1A
อรรถพล.ศ
9 01-Oct 1C
เดชมงคล

วันหยุด

03-Sep   สอบกลางภาค 1/2562
15-Oct   สอบปลายภาค 1/2562
22-Oct   สอบปลายภาค 1/2562


หมายเหตุ

Lab.1 การวัด
Lab.2 การเคลื่อนที่เชิงเส้นและกฎข้อที่สองของนิวตัน
Lab.3 โมเมนตัมเชิงมุม
Lab.4 การแกว่งกวัดของลูกตุ้ม
Lab.5 การสั่นพ้องของคลื่นในเส้นลวด
Lab.6 การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในหลอดปลายปิด 1 ข้าง
Lab.7 ความหนืด
Lab.8 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC