วิชา 105193 General Physics Laboratoryตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 1

วัน เวลา น.

สัปดาห์ที่ วัน ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8

วันหยุดหมายเหตุ

Lab.1 การวัด
Lab.2 การเคลื่อนที่เชิงเส้นและกฎข้อที่สองของนิวตัน
Lab.3 โมเมนตัมเชิงมุม
Lab.4 การแกว่งกวัดของลูกตุ้ม
Lab.5 การสั่นพ้องของคลื่นในเส้นลวด
Lab.6 การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในหลอดปลายปิด 1 ข้าง
Lab.7 ความหนืด
Lab.8 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC