วิชา 105193 General Physics Laboratoryตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่

วัน เวลา น.

สัปดาห์ที่ วัน ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8

วันหยุดหมายเหตุ

Lab.1 การวัด
Lab.2 การเคลื่อนที่เชิงเส้นและกฎข้อที่สองของนิวตัน
Lab.3 โมเมนตัมเชิงมุม
Lab.4 การแกว่งกวัดของลูกตุ้ม
Lab.5 การสั่นพ้องของคลื่นในเส้นลวด
Lab.6 การสั่นพ้องของคลื่นเสียงในหลอดปลายปิด 1 ข้าง
Lab.7 ความหนืด
Lab.8 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC