วิชา 105192 Physics Laboratory II

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>กลุ่มเรียนที่ 7>>กลุ่มเรียนที่ 8>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 1

วันจันทร์ เวลา 10:00-13:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน จันทร์ ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
1 18-Nov 1A
ปิยพร
1B
พิศิษฐ์
1C
เสถียรพงศ์
1D
สมพงศ์
1E
อาวดล
1F
พิชาน
1G
ธนานุวัติ
1H
คุณากร พ.
2 25-Nov 1H
คุณากร พ.
1A
ปิยพร
1B
พิศิษฐ์
1C
สมพงศ์
1D
เสถียรพงศ์
1E
พิชาน
1F
อาวดล
1G
ธนานุวัติ
3 02-Dec 1G
ธนานุวัติ
1H
คุณากร พ.
1A
ปิยพร
1B
สมพงศ์
1C
พิศิษฐ์
1D
พิชาน
1E
เสถียรพงศ์
1F
อาวดล
4 09-Dec 1F
อาวดล
1G
นำโชค
1H
คุณากร พ.
1A
สมพงศ์
1B
ปิยพร
1C
พิชาน
1D
พิศิษฐ์
1E
เสถียรพงศ์
5 16-Dec 1E
เสถียรพงศ์
1F
อาวดล
1G
ธนานุวัติ
1H
สมพงศ์
1A
คุณากร พ.
1B
พิชาน
1C
ปิยพร
1D
พิศิษฐ์
6 06-Jan 1D
พิศิษฐ์
1E
เสถียรพงศ์
1F
อาวดล
1G
สมพงศ์
1H
ธนานุวัติ
1A
พิชาน
1B
คุณากร พ.
1C
ปิยพร
7 13-Jan 1C
ปิยพร
1D
พิศิษฐ์
1E
เสถียรพงศ์
1F
สมพงศ์
1G
อาวดล
1H
พิชาน
1A
อักษรณรงค์
1B
คุณากร พ.
8 20-Jan 1B
คุณากร พ.
1C
ปิยพร
1D
พิศิษฐ์
1E
สมพงศ์
1F
เสถียรพงศ์
1G
พิชาน
1H
อาวดล
1A
ธนานุวัติ

วันหยุด

23-Dec   สอบกลางภาค 2/2562
30-Dec   งดการเรียนการสอนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
17-Feb   สอบปลายภาค 2/2562


หมายเหตุ

สัปดาห์ที่ 0 เรียนเรื่องไฟฟ้าสถิต
Lab.1 สนามไฟฟ้า
Lab.2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์
Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC
Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
Lab.5 การเลี้ยวเบน
Lab.6 การแทรกสอด
Lab.7 การโพลาไรซ์
Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก