วิชา 105192 Physics Laboratory IIตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่

วัน เวลา น.

สัปดาห์ที่ วัน ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8

วันหยุดหมายเหตุ

สัปดาห์ที่ 0 เรียนเรื่องไฟฟ้าสถิต
Lab.1 สนามไฟฟ้า
Lab.2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์
Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC
Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC
Lab.5 การเลี้ยวเบน
Lab.6 การแทรกสอด
Lab.7 การโพลาไรซ์
Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก