วิชา 105191 Physics Laboratory I

กลุ่มเรียนที่ 1>>กลุ่มเรียนที่ 2>>กลุ่มเรียนที่ 3>>กลุ่มเรียนที่ 4>>กลุ่มเรียนที่ 5>>กลุ่มเรียนที่ 6>>กลุ่มเรียนที่ 7>>กลุ่มเรียนที่ 8>>


ตารางเรียน กลุ่มเรียน ที่ 1

วันจันทร์ เวลา 13:00-16:00 น.

สัปดาห์ที่ วัน จันทร์ ที่ Lab.1 Lab.2 Lab.3 Lab.4 Lab.5 Lab.6 Lab.7 Lab.8
0 05-Aug 1A
ธีรวีร์
1B
สุภาวี
1C
เดชมงคล
1D
ศักดินันท์
1E
อาวดล
1F
ภัทรพงศ์
1G
อัจฉริยศาสตร์
1H
เสถียรพงศ์
1 18-Aug
วันอาทิตย์
1A
ธีรวีร์
1B
สุภาวี
1C
เดชมงคล
1D
ศักดินันท์
1E
อาวดล
1F
ภัทรพงศ์
1G
อัจฉริยศาสตร์
1H
เสถียรพงศ์
2 19-Aug 1H
เสถียรพงศ์
1A
ธีรวีร์
1B
สุภาวี
1C
เดชมงคล
1D
ศักดินันท์
1E
อาวดล
1F
ภัทรพงศ์
1G
อัจฉริยศาสตร์
3 26-Aug 1G
อัจฉริยศาสตร์
1H
เสถียรพงศ์
1A
ธีรวีร์
1B
สุภาวี
1C
เดชมงคล
1D
ศักดินันท์
1E
อาวดล
1F
ภัทรพงศ์
4 09-Sep 1F
ภัทรพงศ์
1G
อัจฉริยศาสตร์
1H
เสถียรพงศ์
1A
ธีรวีร์
1B
สุภาวี
1C
เดชมงคล
1D
ศักดินันท์
1E
อาวดล
5 16-Sep 1E
อาวดล
1F
ภัทรพงศ์
1G
อัจฉริยศาสตร์
1H
เสถียรพงศ์
1A
ธีรวีร์
1B
สุภาวี
1C
เดชมงคล
1D
ศักดินันท์
6 23-Sep 1D
ศักดินันท์
1E
อาวดล
1F
ภัทรพงศ์
1G
อัจฉริยศาสตร์
1H
เสถียรพงศ์
1A
ธีรวีร์
1B
สุภาวี
1C
เดชมงคล
7 30-Sep 1C
เดชมงคล
1D
ศักดินันท์
1E
อาวดล
1F
ภัทรพงศ์
1G
อัจฉริยศาสตร์
1H
เสถียรพงศ์
1A
ธีรวีร์
1B
สุภาวี
8 07-Oct 1B
สุภาวี
1C
เดชมงคล
1D
ศักดินันท์
1E
อาวดล
1F
ภัทรพงศ์
1G
อัจฉริยศาสตร์
1H
เสถียรพงศ์
1A
ธีรวีร์

วันหยุด

29-Jul   วันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
12-Aug   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
02-Sep   สอบกลางภาค 1/2562
14-Oct   วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
21-Oct   สอบปลายภาค 1/2562