วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 6B

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6209742 นายนัทธพงศ์ ตรีสกุล 6B 1
2 B6209759 นางสาวภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา 6B 1
3 B6209766 นายรวิภาส แช่มชูกลิ่น 6B 1
4 B6209773 นายจักรพัฒน์ แก้วบูโฮม 6B 2
5 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล 6B 2
6 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง 6B 2
7 B6209810 นายไตรรัตน์ ปานทองเสม 6B 3
8 B6209827 นายพนธกานต์ ไชยมงคล 6B 3
9 B6209858 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ 6B 3
10 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย 6B 4
11 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์ 6B 4
12 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด 6B 4
13 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร 6B 5
14 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร 6B 5
15 B6230029 นายชนแดน สามาลย์ 6B 5
16 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน 6B 6
17 B6230050 นายสันต์ติวุธ ศรีเลิศ 6B 6
18 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง 6B 6
19 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี 6B 7
20 B6234270 นางสาวกรรณณิกา ชารี 6B 7
21 B6234294 นางสาวสิรินลิน ปักกุนนัน 6B 7
22 B6234300 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี 6B 8
23 B6234386 Mr.Yun Rotha 6B 8
24 B6234393 Mr.Lor Mengkong 6B 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น