วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 6A

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6118778 นายวชิระ กองกะมุด 6A 1
2 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ 6A 1
3 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ 6A 1
4 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์ 6A 2
5 B6118891 นางสาวปิรลภัส ชวีวัฒน์ 6A 2
6 B6119096 นางสาวศตวรรณ รายณะสุข 6A 2
7 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์ 6A 3
8 B6119232 นายพงศกร หีบแก้ว 6A 3
9 B6201968 นายกฤษณพงษ์ ศิลาพงษ์ 6A 3
10 B6203412 นายทินภัทร สุขวัฒนมงคล 6A 4
11 B6203443 นางสาวสุกัลญา แสนรมย์ 6A 4
12 B6209605 นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์ 6A 4
13 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์ 6A 5
14 B6209629 นางสาวชมพูนุท ทับทิมเทศ 6A 5
15 B6209636 นายธีร์จุฑา กาฬสินธุ์ 6A 5
16 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก 6A 6
17 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ 6A 6
18 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์ 6A 6
19 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ 6A 7
20 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต 6A 7
21 B6209704 นายธีร์ธวัช ธารชัย 6A 7
22 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ 6A 8
23 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย 6A 8
24 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์ 6A 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น