วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 5B

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6222246 นายพีระพัฒน์ ตะลาด 5B 1
2 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต 5B 1
3 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์ 5B 1
4 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา 5B 2
5 B6222970 นายมาหามะสักรี หะยีมูซอ 5B 2
6 B6223137 นางสาวมนฑาทิพย์ ลิภา 5B 2
7 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี 5B 3
8 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม 5B 3
9 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ 5B 3
10 B6223465 นางสาวสุกฤตยา ยังแก้ว 5B 4
11 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร 5B 4
12 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส 5B 4
13 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล 5B 5
14 B6225162 นายนที รักสุทธี 5B 5
15 B6225360 นางสาวนภัสสร นิลารัตน์ 5B 5
16 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่ 5B 6
17 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี 5B 6
18 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม 5B 6
19 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา 5B 7
20 B6226350 นางสาวจุฑาพร วงศ์ศิลป์ 5B 7
21 B6230609 นายภัทรเดช อริยพฤกษ์ 5B 7
22 B6236151 นางสาวบุษบา ศรีบัวบาน 5B 7
23 B6236281 นายธีรยุทธ แสงพรม 5B 8
24 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล 5B 8
25 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย 5B 8
26 B6238742 นายปัณณกร ฝางแก้ว 5B 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น