วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 5A

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู 5A 1
2 B6110420 นายจตุพงศ์ พรมคุณ 5A 1
3 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์ 5A 1
4 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี 5A 2
5 B6118372 นางสาวนิวติพร มูลที 5A 2
6 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา 5A 2
7 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ 5A 3
8 B6200992 นายรัชพล ปิยะมาน 5A 3
9 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา 5A 3
10 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ 5A 4
11 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง 5A 4
12 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ 5A 4
13 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์ 5A 5
14 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย 5A 5
15 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์ 5A 5
16 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์ 5A 6
17 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน 5A 6
18 B6216054 นางสาวสุทธิดา โพทุมทา 5A 6
19 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล 5A 7
20 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ 5A 7
21 B6220457 นายจักรภัทร ฉิมแย้ม 5A 7
22 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์ 5A 7
23 B6220891 นายสุทัศน์ จ่าหมื่นไวย 5A 8
24 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี 5A 8
25 B6221782 นายณัฐปภัสร์ สกลเดชา 5A 8
26 B6221966 นายสุริยา โสภณ 5A 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น