วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 4B

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6221935 นางสาวศศิประภา ทองสุข 4B 1
2 B6222048 นางสาวสุพัตรา ตริตรอง 4B 1
3 B6222376 นางสาวจารุวรรณ ช่างก่อ 4B 1
4 B6222451 นายเมธานนท์ สร้อยมาตร 4B 2
5 B6222604 นางสาวพัชราภา ชินบุบผา 4B 2
6 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์ 4B 2
7 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี 4B 3
8 B6222826 นายศิวกานท์ ปริตวา 4B 3
9 B6224844 นางสาวอมราภรณ์ มารมย์ 4B 3
10 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ 4B 4
11 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู 4B 4
12 B6238155 นางสาวจรัสศรี เหลื่อนทองหลาง 4B 4
13 B6238209 นายชนชนม์ สามิบัติ 4B 5
14 B6238773 นายพรภวิษย์ ศรีโสภิตสวัสดิ์ 4B 5
15 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข 4B 5

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น