วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 4A

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6213503 นางสาวปรารถนา เว้นบาป 4A 1
2 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ 4A 1
3 B6214067 นางสาวเพ็ญนภา ทองบอน 4A 1
4 B6214142 นางสาวจิตรานุช โสดากูล 4A 2
5 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง 4A 2
6 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด 4A 2
7 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน 4A 3
8 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์ 4A 3
9 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ 4A 3
10 B6219420 นายภควัฒน์ บุญใหญ่ 4A 4
11 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์ 4A 4
12 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่ 4A 4
13 B6221119 นางสาวชลธิชา แพรนาพันธุ์ 4A 5
14 B6221171 นายพลพล เนตรพล 4A 5
15 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี 4A 6
16 B6221539 นายณัฐกิตติ์ สมศรี 4A 6

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น