วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 3H

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย 3H 1
2 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์ 3H 1
3 B6227128 นายกิตติพัฒน์ สุวรรณดี 3H 1
4 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล 3H 2
5 B6227180 นายอิทธิกร ชูชื่น 3H 2
6 B6227241 นายมหาโชค ปอสูงเนิน 3H 2
7 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์ 3H 3
8 B6230210 นางสาวปิ่นแก้ว แสงราช 3H 3
9 B6230258 นายฝนเทพ พลวัต 3H 3
10 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย 3H 4
11 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ 3H 4
12 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก 3H 4
13 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์ 3H 5
14 B6230807 นายอดิศร แซ่ลี 3H 5
15 B6235611 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์ 3H 5
16 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร 3H 6
17 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย 3H 6
18 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์ 3H 6
19 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง 3H 7
20 B6236038 นางสาวเกวลี กบขุนทด 3H 7
21 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี 3H 7
22 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย 3H 8
23 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์ 3H 8
24 B6236533 นายธนธรรณ์ การกระสัง 3H 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น