วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 3H

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว 3H 1
2 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร 3H 1
3 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ 3H 1
4 B6331825 นางสาวจุฑามาศ เหง่าหนองทุ่ม 3H 2
5 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร 3H 2
6 B6331849 นางสาวฉัตรฑริกา พันนา 3H 2
7 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์ 3H 3
8 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล 3H 3
9 B6331870 นางสาวชนิสรา สัตนาโค 3H 3
10 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี 3H 4
11 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ 3H 4
12 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง 3H 4
13 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ 3H 5
14 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้ 3H 5
15 B6332396 นายนนทวัฒน์ แสงทอง 3H 5
16 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช 3H 6
17 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์ 3H 6
18 B6332969 นายวทัญญู พันนาดี 3H 6
19 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร 3H 7
20 B6333447 นายเอกพงศ์ วงซุย 3H 7
21 B6334116 นายอภินัน อินลี 3H 7
22 B6334154 นางสาวกมลลักษณ์ แซ่แต้ 3H 8
23 B6334246 นายธีรธม สายสุจริต 3H 8
24 B6334536 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร 3H 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 7 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 8 แบ่งเป็น