วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 3G

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6327484 นายฐากูร บุญเกื้อ 3G 1
2 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว 3G 1
3 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์ 3G 1
4 B6327668 นายศรคม น้อยลา 3G 2
5 B6327675 นายอภิวิชญ์ พลนิกาย 3G 2
6 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล 3G 2
7 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์ 3G 3
8 B6327835 นายณัฐพล ปัญญาสิทธิ์ 3G 3
9 B6327873 นางสาวพิยดา ปัดตาติ 3G 3
10 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย 3G 4
11 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์ 3G 4
12 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี 3G 4
13 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ 3G 5
14 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา 3G 5
15 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ 3G 5
16 B6328221 นางสาวเสาวนีย์ สีโนรักษ์ 3G 6
17 B6328313 นายจตุเทพ มะลิ 3G 6
18 B6328443 นายมารุต ทองสุทธิ์ 3G 6
19 B6328450 นายเทวฤทธิ์ สุริเมือง 3G 7
20 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย 3G 7
21 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ 3G 7
22 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี 3G 8
23 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ 3G 8
24 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง 3G 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 7 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 8 แบ่งเป็น