วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 3G

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์ 3G 1
2 B6224288 นายธนานัติ จันทรศรี 3G 1
3 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน 3G 1
4 B6224424 นายอภิวัช พันธ์ต้น 3G 2
5 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี 3G 2
6 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ 3G 2
7 B6224899 นายภูวดล กระจาย 3G 3
8 B6225018 นางสาวภัคจิรา จันดา 3G 3
9 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์ 3G 3
10 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน 3G 4
11 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร 3G 4
12 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า 3G 4
13 B6225681 นายภาวิชญ์ อาภาทิพยานุกุล 3G 5
14 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก 3G 5
15 B6225735 นางสาวอพัชชุตา สดมสุข 3G 5
16 B6225797 นางสาวกสุมา ชุบกระโทก 3G 6
17 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ 3G 6
18 B6225919 นางสาวสายสุดา พรมแดง 3G 6
19 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล 3G 7
20 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล 3G 7
21 B6226183 นายธนดล จำเริญดี 3G 7
22 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร 3G 8
23 B6226435 นางสาวชนม์ชนก ศรีโกตะเพชร 3G 8
24 B6226619 นายนภัส ตั้งปัญญารัช 3G 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น