วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 3F

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6221980 นางสาวนุชรินทร์ โชติกลาง 3F 1
2 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง 3F 1
3 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย 3F 1
4 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม 3F 2
5 B6222338 นายภัทรศัย ทองแต้ม 3F 2
6 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป 3F 2
7 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน 3F 3
8 B6222680 นายจาตุรงค์ ชัยสอน 3F 3
9 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม 3F 3
10 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ 3F 4
11 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา 3F 4
12 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์ 3F 4
13 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ 3F 5
14 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์ 3F 5
15 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี 3F 5
16 B6223021 นางสาวประภาพร โพธิ์ทอง 3F 6
17 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง 3F 6
18 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร 3F 6
19 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน 3F 7
20 B6223809 นางสาวอันจิมา โพธิ์ศรี 3F 7
21 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์ 3F 7
22 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์ 3F 8
23 B6223984 นางสาวพลอยไพลิน ขุโนรัมย์ 3F 8
24 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย 3F 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น