วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 3F

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ 3F 1
2 B6326319 นายสิรภัทร สังข์ทอง 3F 1
3 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ นิยม 3F 1
4 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น 3F 2
5 B6326418 นายบูรณ์สิวรรธ ขำทัพ 3F 2
6 B6326456 นายเจนณรงค์ เย็นอุรา 3F 2
7 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย 3F 3
8 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต 3F 3
9 B6326555 นายเมธา สากจอหอ 3F 3
10 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข 3F 4
11 B6326609 นายวิศวะ สุนทรพินิจ 3F 4
12 B6326654 นายศุภกฤต ตาติย์ 3F 4
13 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย 3F 5
14 B6326739 นางสาวศิวารักษ์ คำมี 3F 5
15 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ 3F 5
16 B6326951 นางสาวพรหมพร สินขุนทด 3F 6
17 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล 3F 6
18 B6327019 นายรวิศวร์ เวทยะเวทิน 3F 6
19 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข 3F 7
20 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล 3F 7
21 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม 3F 7
22 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม 3F 8
23 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว 3F 8
24 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ 3F 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 7 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 8 แบ่งเป็น