วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 3E

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา 3E 1
2 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง 3E 1
3 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ 3E 1
4 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์ 3E 2
5 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ 3E 2
6 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์ 3E 2
7 B6220587 นางสาวอนันตยา แท่งหอม 3E 3
8 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์ 3E 3
9 B6220648 นางสาวชนิฎา สีคันทา 3E 3
10 B6220679 นางสาวธิดาพร ทนนศรี 3E 4
11 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน 3E 4
12 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี 3E 4
13 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร 3E 5
14 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง 3E 5
15 B6221003 นางสาวสุดารัตน์ บุญปก 3E 5
16 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม 3E 6
17 B6221058 นางสาวสโรชา ทีฆะพันธ์ 3E 6
18 B6221355 นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์ 3E 6
19 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ 3E 7
20 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม 3E 7
21 B6221676 นายกฤษฎา ดำขำ 3E 7
22 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์ 3E 8
23 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม 3E 8
24 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย 3E 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น