วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 3D

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6218508 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญหวาน 3D 1
2 B6218546 นายคมกริช ห่อไธสง 3D 1
3 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์ 3D 1
4 B6218652 นางสาวนิษฐเนตร์ จอมทิพย์ 3D 2
5 B6218676 นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ขันธ์ 3D 2
6 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน 3D 2
7 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย 3D 3
8 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน 3D 3
9 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ 3D 3
10 B6219017 นางสาววิภาดา รักษาสุข 3D 4
11 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา 3D 4
12 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง 3D 4
13 B6219291 นายธีรพงษ์ นามแก้ว 3D 5
14 B6219321 นายพิชย ศิลปมณี 3D 5
15 B6219338 นายศุภชัย สิลลา 3D 5
16 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์ 3D 6
17 B6219390 นายพิชิต ตันเวียง 3D 6
18 B6219406 นางสาวรุ่งนภา ปานสาลี 3D 6
19 B6219505 นายศิวัช ชำนาญกูล 3D 7
20 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ 3D 7
21 B6219734 นางสาวชลธิชา นามบุตร 3D 7
22 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ 3D 8
23 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี 3D 8
24 B6220020 นายรุ่งโรจน์ บุตรเพชร์ 3D 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น