วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 3C

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ 3C 1
2 B6216375 นางสาวชนัญชิดา แหลมทอง 3C 1
3 B6216412 นางสาวอทิตยา แก้วพูน 3C 1
4 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง 3C 2
5 B6216634 นายเทียนชัย ธรรมบุตร 3C 2
6 B6216665 นางสาวอคิรา แสนมีมา 3C 2
7 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน 3C 3
8 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ 3C 3
9 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี 3C 3
10 B6217273 นางสาวสิริมา สิตวงษ์ 3C 4
11 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์ 3C 4
12 B6217419 นายชานนท์ ญานปรีชาเศรษฐ 3C 4
13 B6217426 นางสาวสุวนันท์ บุญขันธ์ 3C 5
14 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย 3C 5
15 B6217525 นายธนภูมิ โสโพ 3C 5
16 B6217594 นางสาวฐิตาพร อัตตวิริยะสุวร 3C 6
17 B6217730 นางสาววีรยา ก้อนกั้น 3C 6
18 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์ 3C 6
19 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ 3C 7
20 B6218027 นายรังสิมันต์ อ่อนขาว 3C 7
21 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง 3C 7
22 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด 3C 8
23 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช 3C 8
24 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง 3C 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น