วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 3B

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์ 3B 1
2 B6214425 นางสาวกมลชนก ผาใหญ่ 3B 1
3 B6214500 นางสาวมาลิณี ยุพดี 3B 1
4 B6214562 นายเฉลิมเกียรติ คงกะพัน 3B 2
5 B6214609 นางสาวสุภัชชา พิมพ์จัตุรัส 3B 2
6 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง 3B 2
7 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก 3B 3
8 B6214654 นางสาวบัณฑิตา พิมพ์มหา 3B 3
9 B6214746 นายพงศธร บุญเอก 3B 3
10 B6215088 นางสาวจันทิมานันทน์ ยาวศิริ 3B 4
11 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ 3B 4
12 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค 3B 4
13 B6215248 นางสาวสุดารัตน์ สนปรุ 3B 5
14 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง 3B 5
15 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร 3B 5
16 B6215613 นายดนุพร บุญแสน 3B 6
17 B6215699 นายชัชนันท์ จั่วสันเทียะ 3B 6
18 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม 3B 6
19 B6215842 นางสาวสุชัญญา สำราญใจ 3B 7
20 B6215873 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต 3B 7
21 B6215965 นายยุทธศักดิ์ วังบุญ 3B 7
22 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร 3B 8
23 B6216191 นางสาวสุพรรษา วิเชียรรัมย์ 3B 8
24 B6216207 นางสาวญาณี มากแก้ว 3B 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น