วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 3A

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์ 3A 1
2 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท 3A 1
3 B6202804 นางสาวตติยา ศรีละบุตร 3A 1
4 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล 3A 2
5 B6202989 นางสาววีรภัทรา จิตบาล 3A 2
6 B6203122 นางสาวณัฐการต์ โตจีน 3A 2
7 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน 3A 3
8 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา 3A 3
9 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ 3A 3
10 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่ 3A 4
11 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส 3A 4
12 B6209292 นายสหรัฐ ชินภักดี 3A 4
13 B6209308 นายธนชาติ สุมะหิงพันธ์ 3A 5
14 B6209551 นางสาวกชนุช บุษราคัม 3A 5
15 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล 3A 5
16 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม 3A 6
17 B6210243 นายรังสิวโรตม์ วงศ์สรรค์ 3A 6
18 B6210502 นางสาวปุณยวีย์ ลีลาเจริญชัย 3A 6
19 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม 3A 7
20 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์ 3A 7
21 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์ 3A 7
22 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก 3A 8
23 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์ 3A 8
24 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง 3A 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น