วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 2D

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์ 2D 1
2 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์ 2D 1
3 B6219871 นางสาวขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย 2D 1
4 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ 2D 2
5 B6219987 นายพงศกร ศรีใส 2D 2
6 B6220037 นายภูษณ ชาตาดี 2D 2
7 B6220051 นายศุภกร อ่วมสอาด 2D 3
8 B6220112 นายลิฮัว สุก 2D 3
9 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์ 2D 3
10 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี 2D 4
11 B6220884 นายพิสิษฐ์ ทะเรรัมย์ 2D 4
12 B6223496 นายธเนศ ชลประสิทธิ์ 2D 4
13 B6224943 นายพงศกร บ่มกลาง 2D 5
14 B6225810 นายพศวัฒน์ สุนทราศรี 2D 5
15 B6227272 นางสาวจุฑามณี สนธิมูล 2D 5
16 B6227319 นายรัฐชัยญา สุวรรณศร 2D 6
17 B6230937 นางสาวปาณิสรา สนธยาพาโชค 2D 6
18 B6236403 นางสาวณัฐนิชา สารพันธ์ 2D 6

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น