วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 2C

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล 2C 1
2 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ 2C 1
3 B6218591 นางสาวฐิตา ขันทอง 2C 1
4 B6218638 นายพิพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ 2C 2
5 B6218751 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีสงคราม 2C 2
6 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง 2C 2
7 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส 2C 3
8 B6219055 นายโชติภูมิ ดาราประธาน 2C 3
9 B6219079 นางสาวนิภาดา โยมโคต 2C 3
10 B6219116 นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง 2C 4
11 B6219123 นายภูมินทร์ มะโนชัย 2C 4
12 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต 2C 4
13 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์ 2C 5
14 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม 2C 5
15 B6219512 นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ์ 2C 5
16 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม 2C 6
17 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์ 2C 6
18 B6219765 นายพงศธร แสงลี 2C 6

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น