วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 2B

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก 2B 1
2 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์ 2B 1
3 B6214852 นางสาวอารยา เทศทิพย์ 2B 1
4 B6214883 นางสาวสาวิตรี ชุมกลาง 2B 2
5 B6214906 นางสาวนฤมล แสนนาวา 2B 2
6 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์ 2B 2
7 B6215040 นายศุภกฤต ปานวงษ์ 2B 3
8 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ 2B 3
9 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร 2B 3
10 B6216597 นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง 2B 4
11 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์ 2B 4
12 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา 2B 4
13 B6216863 นางสาวศศิภา ธนวัฒนไพศาล 2B 5
14 B6216870 นางสาวเกษมณี ทวนไธสง 2B 5
15 B6217013 นางสาวอารีรัตน์ ฉัตรสระน้อย 2B 5
16 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน 2B 6
17 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์ 2B 6
18 B6217396 นางสาวอัมพร พิมพ์นิวาส 2B 7
19 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา 2B 7

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น