วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 2A

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6105181 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ 2A 1
2 B6201005 นายอัมรินทร์ หาญณรงค์ 2A 1
3 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น 2A 1
4 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล 2A 2
5 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล 2A 2
6 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์ 2A 2
7 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์ 2A 3
8 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล 2A 3
9 B6209032 นายศุภโชค ศักดา 2A 3
10 B6209117 นางสาวปาริชาต เนาวฤทธิ์ 2A 4
11 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์ 2A 4
12 B6209162 นายนิติพนธ์ พรมหาญ 2A 4
13 B6209254 นายทิวากร สานุสุข 2A 5
14 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ 2A 5
15 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา 2A 5
16 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน 2A 6
17 B6213275 นางสาวลลิตา พรหมการ 2A 6
18 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ 2A 6
19 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี 2A 7
20 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร 2A 7
21 B6213480 นายธนพล ติลาโพธิ์ 2A 7

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น