วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 1C

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6226114 นายแสนภพ แพงแสน 1C 1
2 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก 1C 1
3 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง 1C 1
4 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ 1C 2
5 B6226268 นายภาณุวัฒณ์ โยธาจันทร์ 1C 2
6 B6226671 นายธนกร โพยนอก 1C 2
7 B6226756 นายทีฆทัศน์ วงศ์พิมพ์ 1C 3
8 B6226763 นางสาวปุณยวีร์ เรืองสุวรรณ์ 1C 3
9 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์ 1C 3
10 B6230319 นางสาวกอปรพร พานจำปี 1C 4
11 B6230326 นายพีระชัย ฮวบขุนทด 1C 4
12 B6230845 นายพิเชฐ ประเสริฐสังข์ 1C 5
13 B6235765 นายมงคล ยวงรัมย์ 1C 5
14 B6235840 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร 1C 5
15 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า 1C 6
16 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด 1C 6
17 B6236120 นายภูสิน พิลาวุธ 1C 6
18 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี 1C 7
19 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา 1C 7
20 B6238162 นางสาวปริญชยา พิมสี 1C 7

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น