วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 1B

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย 1B 1
2 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที 1B 1
3 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี 1B 1
4 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน 1B 2
5 B6217006 นายชนดล แปยอ 1B 2
6 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร 1B 2
7 B6217358 นางสาวชฎาภรณ์ คำสุขดี 1B 3
8 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง 1B 3
9 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม 1B 3
10 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี 1B 4
11 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่ 1B 4
12 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์ 1B 4
13 B6221041 นายบุญยกร ไกรยา 1B 5
14 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์ 1B 5
15 B6221614 นางสาวชยางค์ทิพย์ เที่ยงบาง 1B 5
16 B6223328 นายชัยชนะ ไชยทองศรี 1B 6
17 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ 1B 6
18 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ 1B 6
19 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี 1B 7
20 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์ 1B 7
21 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ 1B 7

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น