วิชา 105194 Fundamental Physics Laboratory

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 1A

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6210984 นางสาวจรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์ 1A 1
2 B6210991 นายพรพุทธ โสมาบุตร 1A 1
3 B6211219 นางสาวชลลดา โอรสรัมย์ 1A 1
4 B6211226 นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง 1A 2
5 B6211233 นางสาวพีรญา คำสวัสดิ์ 1A 2
6 B6211240 นางสาวนัชชา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล 1A 2
7 B6211257 นางสาวสุธนี กีรติรัตน์ 1A 3
8 B6211264 นางสาวสมปรารถนา แข็งขัน 1A 3
9 B6211271 นางสาวพรคณิตห์ นามวิชัยศิริกุล 1A 3
10 B6211288 นางสาวกานดา ทองศิริ 1A 4
11 B6211295 นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนะไกรสิน 1A 4
12 B6211301 นางสาวจิดาภา รติพรพันธุ์ 1A 4
13 B6211318 นางสาวบุษราคัม จันทร์อิ่ม 1A 5
14 B6211325 นายศิวณัฐ วาลีประโคน 1A 5
15 B6211332 นายสืบสกุล กุชโร 1A 5
16 B6211349 นางสาวเกวลี ยังโนนตาด 1A 6
17 B6211356 นางสาวกวิณพร ฉัตรธนาธรรม 1A 6
18 B6211363 นางสาวสุพิชญา ธนสมุทร 1A 6
19 B6211370 นางสาวกิตติมาพร ชัยกิตติเกษม 1A 7
20 B6211387 นายฐิติศักดิ์ ธราวัชระกุล 1A 7
21 B6211394 นางสาวปวิชญา สุขประเสริฐ 1A 7
22 B6228316 นางสาวชนม์พีรา สุขวัจนี 1A 8
23 B6228323 นายภัทรพงษ์ วิริยะกุลนันท์ 1A 8
24 B6228330 นายสุขภาณุวิชญ์ ศรีเมือง 1A 8
25 B6228347 นางสาวอารียา แก้วมูลมุข 1A 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น