วิชา 105193 General Physics Laboratory

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 1A

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B5853717 นางสาวสุปรียา จันทรวาท 1A 1
2 B6200039 นายพชร สีหเนตร 1A 1
3 B6200046 นางสาวธาริดา แขนโคกกรวด 1A 1
4 B6200053 นายธนวัฒน์ กายเมืองปัก 1A 2
5 B6204242 นายฐิติพันธ์ ท่อแก้ว 1A 2
6 B6204259 นางสาวสุธิชา สุขจันทร์ 1A 2
7 B6204266 นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์ 1A 3
8 B6204273 นายธนทัต ศิวิลัย 1A 3
9 B6204280 นายปฏิพัทธ์ ไชยโพธิ์ 1A 3
10 B6204297 นายกิตติทัต ปล่องทอง 1A 4
11 B6204303 นางสาวจิดาภา สุสูงเนิน 1A 4
12 B6204310 นางสาวสุทธิณีย์ ดีทับไทย 1A 4
13 B6204327 นายนัทนนท์ กาลชัย 1A 5
14 B6204334 นางสาวมุธิตรา กุลนอก 1A 5
15 B6204341 นางสาวภารดี ปิติพัฒน์ 1A 5
16 B6204358 นางสาวรักษา ประดิษฐ์แท่น 1A 6
17 B6204365 นายภควัฒน์ อองตันไทย 1A 6
18 B6204372 นางสาวพรพิมล กัณหา 1A 7
19 B6204389 นางสาวจารุวรรณ โทพันธ์ 1A 7

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น