วิชา 105191 Physics Laboratory I

รายชื่อ นศ. กลุ่มเรียน ที่ 1A

รายชื่อ นศ. และกลุ่มเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งก่อนเข้าชั้นเรียน
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มที่ กลุ่มปฏิบัติการที่
1 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร 1A 1
2 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก 1A 1
3 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก 1A 1
4 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล 1A 2
5 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง 1A 2
6 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว 1A 2
7 B6201043 นายดรุณาทร กาญจโนภาส 1A 3
8 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย 1A 3
9 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ 1A 3
10 B6201074 นายภูธิราช ร้อยทา 1A 4
11 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์ 1A 4
12 B6201098 นางสาวฟาติน ยามันสะบีดีน 1A 4
13 B6201104 นางสาวสุพิชญา แช่มชื่น 1A 5
14 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว 1A 5
15 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง 1A 5
16 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ 1A 6
17 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย 1A 6
18 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร 1A 6
19 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี 1A 7
20 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม 1A 7
21 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข 1A 7
22 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี 1A 8
23 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู 1A 8
24 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค 1A 8

จำนวนกลุ่มเรียนทั้งหมด

  • กลุ่มเรียนที่ 1 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 2 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 3 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 4 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 5 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 6 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 7 แบ่งเป็น

  • กลุ่มเรียนที่ 8 แบ่งเป็น