รายชื่อนักศึกษา ที่ส่งเอกสารเพื่อขอเรียนปฏิบัติการชดเชย

วิชา เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติการที่ วันเรียนชดเชย เวลาเรียนชดเชย ผู้สอน
0
105191 B6223694 นางสาว นุชนาฎ หอทอง Lab.0 "ความคลาดเคลื่อน"ทางการทดลอง และการวิเคราะห์ 10 ตุลาคม 2562 13.00-16.00
105191 B6224080 นางสาว ชุติมา ชอบสว่าง Lab.7 อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศ 10 ตุลาคม 2562 9.00-12.00
105191 B6214678 นางสาว สิริมา อุตส่าห์ Lab.0 "ความคลาดเคลื่อน"ทางการทดลอง และการวิเคราะห์ 11 ตุลาคม 2562 9.00-12.00
105191 B6215255 นางสาว ฐิฆัมพร บุญค้ำ Lab.8 การกวัดแกว่งของลูกตุ้มฟิสิกัล 11 ตุลาคม 2562 9.00-12.00
105191 B6216016 นาย วงศธร บุญศักดิ์ Lab.8 การกวัดแกว่งของลูกตุ้มฟิสิกัล 11 ตุลาคม 2562 9.00-12.00
105191 B6216405 นาย พิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์ Lab.8 การกวัดแกว่งของลูกตุ้มฟิสิกัล 11 ตุลาคม 2562 9.00-12.00
105191 B6107062 นางสาว อภิวันทน์ ไตรศรี Lab.2 ความเร่งของรถที่ถูกดึง 8 ตุลาคม 2562 13.00-16.00
105191 B6221737 นาย ปรีชา แต่งชอบ Lab.2 ความเร่งของรถที่ถูกดึง 8 ตุลาคม 2562 13.00-16.00
105191 B6221829 นาย อานนท์ แต้วไธสง Lab.2 ความเร่งของรถที่ถูกดึง 8 ตุลาคม 2562 13.00-16.00
105191 B6213633 นางสาว ภูมิรวี อักษรครบุรี Lab.1 การหาความหนาแน่นของเหรัยญ 1 บาท 8 ตุลาคม 2562 9.00-12.00
105191 B6215255 นางสาว ฐิฆัมพร บุญค้ำ Lab.1 การหาความหนาแน่นของเหรัยญ 1 บาท 8 ตุลาคม 2562 9.00-12.00
105191 B6215019 นาย ชลเมษ เนตรศรี Lab.7 อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศ 8 ตุลาคม 2562 9.00-12.00
105191 B6109967 นางสาว กนกวรรณ เป็นพร้อม Lab.0 "ความคลาดเคลื่อน"ทางการทดลอง และการวิเคราะห์ 9 ตุลาคม 2562 13.00-16.00
105191 B6209049 นาย เอกลักษณ์ ประโพเทติ Lab.0 "ความคลาดเคลื่อน"ทางการทดลอง และการวิเคราะห์ 9 ตุลาคม 2562 13.00-16.00
105191 B6210281 นางสาว กฤติยาภรณ์ แก้วดี Lab.0 "ความคลาดเคลื่อน"ทางการทดลอง และการวิเคราะห์ 9 ตุลาคม 2562 13.00-16.00
105191 B6210366 นางสาว พีรดา พิศงาม Lab.0 "ความคลาดเคลื่อน"ทางการทดลอง และการวิเคราะห์ 9 ตุลาคม 2562 13.00-16.00
105191 B6202064 นางสาว ตรีทิพยนิภา พิมสอน Lab.5 อัตราเร็วของคลื่นในเส้นลวดจากการเกิดคลื่นนิ่ 9 ตุลาคม 2562 13.00-16.00
105191 B6226633 นางสาว รัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์ Lab.5 อัตราเร็วของคลื่นในเส้นลวดจากการเกิดคลื่นนิ่ 9 ตุลาคม 2562 13.00-16.00
105191 B6202170 นาย ธีรภัทร ห้องแซง Lab.7 อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศ 9 ตุลาคม 2562 13.00-16.00