รายชื่อนักศึกษา ที่ส่งเอกสารเพื่อขอเรียนปฏิบัติการชดเชย

วิชา เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติการที่ วันเรียนชดเชย เวลาเรียนชดเชย ผู้สอน
105191 B6114749 นางสาว ชนากานต์ ศุภพันธุ์ Lab.2 ความเร่งของรถที่ถูกดึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 เสถียรพงศ์
105191 B6219086 นาย ปริพัฒน์ สุตะนา Lab.2 ความเร่งของรถที่ถูกดึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 เสถียรพงศ์
105191 B6237998 นาย กิตติศักดิ์ พวงมาลา Lab.2 ความเร่งของรถที่ถูกดึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 เสถียรพงศ์
105191 B6217310 นางสาว นรภัทร ระหงษ์ Lab.3 ช่วงเวลาตอบสนองของนักศึกษา 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 ศักดินันท์
105191 B6202576 นาย ปณิธาน เอกปณิธานพงศ์ Lab.5 อัตราเร็วของคลื่นในเส้นลวดจากการเกิดคลื่นนิ่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 ณัฐกฤตา
105191 B6208974 นาย วีรวัฒน์ วรรณโชติ Lab.5 อัตราเร็วของคลื่นในเส้นลวดจากการเกิดคลื่นนิ่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 ณัฐกฤตา
105191 B6214142 นางสาว จิตรานุช โสดากูล Lab.5 อัตราเร็วของคลื่นในเส้นลวดจากการเกิดคลื่นนิ่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 ณัฐกฤตา
105191 B6236120 นาย ภูสิน พิลาวุธ Lab.5 อัตราเร็วของคลื่นในเส้นลวดจากการเกิดคลื่นนิ่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 ณัฐกฤตา
105191 B6230210 นางสาว ปิ่นแก้ว แสงราช Lab.6 ความหนาแน่นของลวดหนีบกระดาษ 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 ปิยพร
105191 B6213619 นาย จิรารุกิตต์ ฮออำนวย Lab.7 อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศ 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 อักษรณรงค์
105191 B6221171 นาย พลพล เนตรพล Lab.7 อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศ 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 อักษรณรงค์
105191 B6216207 นางสาว ญาณี มากแก้ว Lab.8 การกวัดแกว่งของลูกตุ้มฟิสิกัล 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 พิศิษฐ์
105191 B6216603 นาย พงศกร พิมพ์สว่าง Lab.8 การกวัดแกว่งของลูกตุ้มฟิสิกัล 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 พิศิษฐ์
105191 B6234270 นางสาวกรรณิกา ชารี Lab.3 Measuring Reaction Time 5 กุมภาพันธ์ 2563 14.00-17.00 Zhao
105191 B6209865 นางสาว รัตนาวดี หัวสระน้อย Lab.5 Standing Sound Wave 5 กุมภาพันธ์ 2563 14.00-17.00 Zhao
105191 B6209810 นาย ไตรรัตน์ ปานทองเสม Lab 2. Acceleration of Cart pulled by Weight 7 February 2020 14.00-17.00 Zhao
105192 B6202644 นาย กิตติคุณ ผางโคกสูง Lab 2. วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ธนานุวัติ
105192 B6215255 นางสาว ฐิฆัมพร บุญค้ำ Lab 2. วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ธนานุวัติ
105192 B6219598 นางสาว นริศราภรณ์ โจระสา Lab 2. วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ธนานุวัติ
105192 B6222536 นางสาว จันจิรา วันนา Lab 2. วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ธนานุวัติ
105192 B6225407 นาย ภราดา ประสาระวัน Lab 2. วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ธนานุวัติ
105192 B6130374 นาย มูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ Lab.1 สนามไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ศักดินันท์
105192 B6208929 นางสาว กุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล Lab.1 สนามไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ศักดินันท์
105192 B6218089 นาย นพัตธร เจริญพันธ์ Lab.1 สนามไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ศักดินันท์
105192 B6221621 นาย ณัฐพงศ์ รามภักดี Lab.1 สนามไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ศักดินันท์
105192 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพน์ Lab.1 สนามไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ศักดินันท์
105192 B6230913 นางสาว สรัญชนา พัฒนจันทร์ Lab.1 สนามไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ศักดินันท์
105192 B6210229 นาย นันทิพัฒน์ ศรีตะชัย Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อมรเทพ
105192 B6215439 นาย ณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อมรเทพ
105192 B6216436 นางสาว รัชนันทน์ จันทรโสม Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อมรเทพ
105192 B6230661 นาย ปฐมธรรม แท่นสะอาด Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อมรเทพ
105192 B6209353 นาย พงศพัศ อารยะจันทรจิตร์ Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อรรถพล
105192 B6216450 นางสาว กนกพิชญ์ สุรประเสริฐ Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อรรถพล
105192 B6224349 นาย ธนายุทธ นาสมวาส Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อรรถพล
105192 B6225766 นาย ณัฏฐ์ โสแพทย์ Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อรรถพล
105192 B6210656 นางสาว ศศิภา ศักดิ์เสริมเกียรติ Lab.5 การเลี้ยวเบน 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 เอกชัย
105192 B6215293 นาย อัมรินทร์ เกษมพงษ์ Lab.5 การเลี้ยวเบน 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 เอกชัย
105192 B6218058 นางสาว กุลวรรณ เกษมวีรกุล Lab.5 การเลี้ยวเบน 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 เอกชัย
105192 B6224363 นาย มโนพัศ หล้าอ่อน Lab.5 การเลี้ยวเบน 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 เอกชัย
105192 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ Lab.6 การแทรกสอด 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ณัฐกฤตา
105192 B6216306 นาย ฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ Lab.6 การแทรกสอด 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ณัฐกฤตา
105192 B6209056 นาย พสิษฐ์ พลมณี Lab.7 การโพลาไรซ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อาวดล
105192 B6226862 นาย ธนพล เรไร Lab.7 การโพลาไรซ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อาวดล
105192 B6130947 นาย ศิริพงษ์ อนุสรณ์ Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 พิศมัย
105192 B6210649 นางสาว ปิยธิดา บุดดี Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 พิศมัย
105192 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 พิศมัย
105192 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์ Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 พิศมัย
105192 B6218126 นาย ธนธรณ์ ณ ตาก Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 พิศมัย
105192 B6219437 นาย ชลธาร แววนำ Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 พิศมัย
105192 B6107062 นางสาว อภิวันทน์ ไตรศรี Lab 3. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 4 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อักษรณรงค์
105192 B6130947 นาย ศิริพงษ์ อนุสรณ์ Lab 3. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 4 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อักษรณรงค์
105192 B6201357 นาย ศุภนิมิตร สีใส Lab.6 การแทรกสอด 4 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 พิศมัย
105192 B6235666 นาย บุญญศักดิ์ ทิมังกูร Lab.6 การแทรกสอด 4 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 พิศมัย
105192 B6208929 นางสาว กุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 5 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 พิศิษฐ์
105192 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 5 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 พิศิษฐ์
105192 B6215255 นางสาว ฐิฆัมพร บุญค้ำ Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 5 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 พิศิษฐ์
105192 B6103804 นางสาว กนกวรรณ ขาวงาม Lab.5 การเลี้ยวเบน 5 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 ปิยพร
105192 B6118112 นาย ไตรภพ พลขันธ์ Lab.1 สนามไฟฟ้า 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 เดชมงมล
105192 B6215316 นางสาว ชยุดา วงษ์สุข Lab.1 สนามไฟฟ้า 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 เดชมงมล
105192 B6219093 นาย วิทยา อุไรวรรณ์ Lab.1 สนามไฟฟ้า 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 เดชมงมล
105192 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อักษรณรงค์
105192 B6203382 นางสาว แก้วใจ แสนแก้ว Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 อักษรณรงค์
105192 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ธนานุวัติ
105192 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ธนานุวัติ
105192 B6209025 นางสาว กาญจนา สุขคง Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ธนานุวัติ
105192 B6209261 นางสาว ศิริรวรรณ ประธาน Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ธนานุวัติ
105192 B6226633 นางสาว รัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์ Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 ธนานุวัติ
105192 B6208769 นาย วรวิท บัวเคน Lab.2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 อรรถพล
105192 B6226633 นางสาว รัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์ Lab.2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 อรรถพล
105192 B6230913 นางสาว สรัญชนา พัฒนจันทร์ Lab.2 วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 6 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 อรรถพล
105192 B6209025 นางสาว กาญจนา สุขคง Lab.5 การเลี้ยวเบน 7 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 เดชมงมล
105192 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ Lab.5 การเลี้ยวเบน 7 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00 เดชมงมล
105192 B6203382 นางสาว แก้วใจ แสนแก้ว Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 ธนานุวัติ
105192 B6224554 นางสาว สุภาวรรณ์ พลเดชา Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 ธนานุวัติ
105192 B6220822 นาย เจษฎา เกรียงมงคล Lab.6 การแทรกสอด 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 วุฒิกร
105192 B6224981 นาย โฆษิต คำมูล Lab.6 การแทรกสอด 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 วุฒิกร
105192 B6209346 นาย สุรพล สุดดี Lab.7 การโพลาไรซ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 อักษรณรงค์
105192 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี Lab.7 การโพลาไรซ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 อักษรณรงค์
105192 B6216306 นาย ฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ Lab.7 การโพลาไรซ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 อักษรณรงค์
105192 B6222086 นาย ชลธิศ มงคลครุฑ Lab.7 การโพลาไรซ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 อักษรณรงค์
105192 B6226633 นางสาว รัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์ Lab.7 การโพลาไรซ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 อักษรณรงค์
105192 B6230586 นางสาว จันทราทิพย์ กองทุ่งมน Lab.7 การโพลาไรซ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 อักษรณรงค์
105192 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00 พิศิษฐ์