รายชื่อนักศึกษา ที่ส่งเอกสารเพื่อขอเรียนปฏิบัติการชดเชย

วิชา เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติการที่ วันเรียนชดเชย เวลาเรียนชดเชย ผู้สอน
105191 B6114749 นางสาว ชนากานต์ ศุภพันธุ์ Lab.2 ความเร่งของรถที่ถูกดึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105191 B6219086 นาย ปริพัฒน์ สุตะนา Lab.2 ความเร่งของรถที่ถูกดึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105191 B6237998 นาย กิตติศักดิ์ พวงมาลา Lab.2 ความเร่งของรถที่ถูกดึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105191 B6217310 นางสาว นรภัทร ระหงษ์ Lab.3 ช่วงเวลาตอบสนองของนักศึกษา 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105191 B6202576 นาย ปณิธาน เอกปณิธานพงศ์ Lab.5 อัตราเร็วของคลื่นในเส้นลวดจากการเกิดคลื่นนิ่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105191 B6208974 นาย วีรวัฒน์ วรรณโชติ Lab.5 อัตราเร็วของคลื่นในเส้นลวดจากการเกิดคลื่นนิ่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105191 B6230210 นางสาว ปิ่นแก้ว แสงราช Lab.6 ความหนาแน่นของลวดหนีบกระดาษ 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105191 B6213619 นาย จิรารุกิตต์ ฮออำนวย Lab.7 อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศ 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105191 B6221171 นาย พลพล เนตรพล Lab.7 อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศ 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105191 B6216603 นาย พงศกร พิมพ์สว่าง Lab.8 การกวัดแกว่งของลูกตุ้มฟิสิกัล 3 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105191 B6209810 นาย ไตรรัตน์ ปานทองเสม Lab 2. Acceleration of Cart pulled by Weight 7 February 2020 14.00-17.00 Zhao
105192 B6215255 นางสาว ฐิฆัมพร บุญค้ำ Lab 2. วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6219598 นางสาว นริศราภรณ์ โจระสา Lab 2. วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6222536 นางสาว จันจิรา วันนา Lab 2. วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6225407 นาย ภราดา ประสาระวัน Lab 2. วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6226633 นางสาว รัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์ Lab 2. วงจรไฟฟ้าและกฏของเคิร์ชฮอฟฟ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6130374 นาย มูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ Lab.1 สนามไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6208929 นางสาว กุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล Lab.1 สนามไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6218089 นาย นพัตธร เจริญพันธ์ Lab.1 สนามไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6221621 นาย ณัฐพงศ์ รามภักดี Lab.1 สนามไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพน์ Lab.1 สนามไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6230913 นางสาว สรัญชนา พัฒนจันทร์ Lab.1 สนามไฟฟ้า 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6215439 นาย ณัชผไทศักดิ์ ทองมหา Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6216436 นางสาว รัชนันทน์ จันทรโสม Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6230661 นาย ปฐมธรรม แท่นสะอาด Lab.3 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6216450 นางสาว กนกพิชญ์ สุรประเสริฐ Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6224349 นาย ธนายุทธ นาสมวาส Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6225766 นาย ณัฏฐ์ โสแพทย์ Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6218058 นางสาว กุลวรรณ เกษมวีรกุล Lab.5 การเลี้ยวเบน 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ Lab.6 การแทรกสอด 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6216306 นาย ฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์ Lab.6 การแทรกสอด 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6226862 นาย ธนพล เรไร Lab.7 การโพลาไรซ์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์ Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6218126 นาย ธนธรณ์ ณ ตาก Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6219437 นาย ชลธาร แววนำ Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 3 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6107062 นางสาว อภิวันทน์ ไตรศรี Lab 3. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 4 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6130947 นาย ศิริพงษ์ อนุสรณ์ Lab 3. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 4 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6201357 นาย ศุภนิมิตร สีใส Lab.6 การแทรกสอด 4 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6220822 นาย เจษฎา เกรียงมงคล Lab.6 การแทรกสอด 4 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6235666 นาย บุญญศักดิ์ ทิมังกูร Lab.6 การแทรกสอด 4 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6208929 นางสาว กุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 5 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง Lab.8 ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก 5 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6215255 นางสาว ฐิฆัมพร บุญค้ำ Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 5 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105192 B6103804 นางสาว กนกวรรณ ขาวงาม Lab.5 การเลี้ยวเบน 5 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105192 B6209261 นางสาวศิริรวรรณ ประธาน Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู Lab 3. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง RC 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6215316 นางสาว ชยุดา วงษ์สุข Lab.1 สนามไฟฟ้า 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 6 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์ Lab.5 การเลี้ยวเบน 7 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.00
105192 B6226633 นางสาว รัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์ Lab.4 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ RLC 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105192 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์ Lab.6 การแทรกสอด 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105192 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี Lab.7 การโพลาไรซ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00
105192 B6230586 นางสาว จันทราทิพย์ กองทุ่งมน Lab.7 การโพลาไรซ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 9.00-12.00