ประกาศ

วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์
เริ่มเรียนในสัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษา

หากเข้าเรียนหลังจากจากที่อาจารย์ได้เก็บข้อสอบ Quiz. แล้ว นศ. ก็จะไม่มีสิทธิ์ทำ Quiz. นั้น

ให้นักศึกษาเตรียมเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ รุ่น Casio fx-350 เพื่อใช้ในการสอบด้วย ไม่อนุญาติให้ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ tablet หรือเครื่องมือสื่อสาร อื่นๆ ในการสอบ


ระเบียบการเข้าเรียน รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ »

 1. ต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเท่านั้น
  (ไม่ต้องใส่เสื้อกาวน์)
 2. ลงชื่อก่อนเข้าเรียน แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่เข้าเรียน
  (เข้าเรียนแทนกันปรับเกรดเป็น F ทั้งกลุ่ม)
 3. เขียนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการที่จะเรียนมาก่อน และส่งหลังจากลงชื่อเข้าเรียน
 4. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Quiz) 10 นาที
  (หากอาจารย์เก็บข้อสอบแล้ว นศ. ที่มาทีหลังไม่มีสิทธิ์ทำ Quiz)
 5. เข้าเรียนสายเกิน 15 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนวิชาปฏิบัติการในวันนั้นๆ และถือว่าขาดเรียน (การขาดเรียนเนื่องจากเข้าเรียนสายไม่มีสิทธิ์ทำปฏิบัติการชดเชย)
 6. การส่งรายงานวิชาปฏิบัติการ ให้ส่งท้ายชั่วโมงของวันที่ทำปฏิบัติการ โดยสมาชิกในกลุ่มทดลองทุกคนต้องอยู่พร้อมหน้า

การขาด ลา และการชดเชยปฏิบัติการ »

 1. ในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ นศ. จะได้เรียนปฏิบัติการทั้งสิ้น 8 ปฏิบัติการ ขาดเรียนเกิน 2 ปฏิบัติการ นศ. จะไม่มีสิทธิ์สอบประจำภาค
 2. การลาป่วย ให้ยื่นใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ ภายใน 1 สัปดาห์หลังวันลา
 3. การลากิจ ให้ยื่นใบลาพร้อมเอกสารสำคัญให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาก่อนวันลา
  (เช่น ใบลากิจที่รับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอน หรือเอกสารที่ออกโดยมหาวิทยาลัย)
 4. ยื่นใบลาที่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้น 5 อาคารวิชาการ 2
 5. สำหรับผู้ยื่นใบลาถูกต้องแล้ว ให้มาติดต่อชดเชย การปฏิบัติก่อนสอบปลายภาค 2 สัปดาห์ มิฉะนั้นจะไม่มีคะแนน สำหรับปฏิบัติการดังกล่าว

Download >> ใบลา.pdf