คะแนนสอบย่อย วิชาฟิสิกส์ 2 กลุ่ม 1
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล 4/10/2554 5/10/2554 11/10/2554 13/10/2554 18/10/2554 19/10/2554 20/10/2554 26/10/2554 27/10/2554 17/11/2554
    คะแนนเต็ม 2 10 10 30 10 10 2 10 1 10
1 B4700432 นายคชาสันต์ ประสิทธิ์สังข์ 2 #N/A 10 30 10 5 2 6 1 #N/A
2 B5005963 นางสาวแสงดาว เยี่ยงอย่าง 2 #N/A 10 #N/A 2 5 2 #N/A #N/A #N/A
3 B5007653 นางสาวจุฑามาศ คุณงาม 2 6 10 30 #N/A 5 2 6 1 10
4 B5067350 นางสาวอริษา ผุยเพ็ชร 2 #N/A 1 20 #N/A #N/A 1 #N/A #N/A #N/A
5 B5129089 นางสาวจันทร์จิรา บุญเรือง 2 5 #N/A 30 #N/A 5 2 6 1 #N/A
6 B5141449 นางสาวอรอุมา เพิ่มบุญ 2 10 10 30 #N/A 5 2 8 1 10
7 B5160044 นางสาวสวรส สิทธิวงศ์ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
8 B5160938 นางสาวรัตติกาล ชะนะบุญ 2 8 5 30 5 5 2 4 1 10
9 B5165179 นางสาวจรัญญา ลาภเกิด 2 8 5 30 2 5 1 2 1 10
10 B5165339 นางสาวมานิตา เสนาดี 2 8 5 20 2 5 2 4 1 10
11 B5166367 นางสาวอัญชลี กาดกอเสริม #N/A 8 #N/A #N/A #N/A 5 #N/A 6 1 #N/A
12 B5224173 นางสาวศุภิสรา ปล่องทอง 2 10 10 30 5 5 2 2 1 10
13 B5228591 นางสาวจีราวัลย์ เทศจันดา #N/A 5 10 28 8 10 2 8 1 10
14 B5241965 นายพสุฤทธิ์ วนิชนิกุล #N/A 10 #N/A 26 #N/A 5 #N/A #N/A #N/A #N/A
15 B5243051 นางสาวณัฐพัชญ์ ประเสริฐภรณ์ 2 10 10 30 #N/A #N/A 2 8 1 #N/A
16 B5300075 นางสาววัชรี อินทร์สีเมือง 2 10 #N/A #N/A 8 5 #N/A 2 #N/A 10
17 B5313280 นางสาวชนกชนม์ ระวรรณวงษ์ #N/A 8 10 30 #N/A 5 1 8 1 #N/A
18 B5317769 นายจักรพันธ์ สอนงาม #N/A 10 #N/A #N/A 8 5 #N/A 2 #N/A #N/A
19 B5325092 นางสาวพรพรรณ เดชรุ่งพิทักษ์ #N/A 5 #N/A 15 #N/A 10 #N/A 2 1 10
20 B5340132 นายวิทวุฒิ สุดสายเนตร #N/A 8 #N/A 30 #N/A 5 2 6 1 #N/A
21 B5340170 นายเจตณัฐ จิระวัฒนพงศ์ #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 2 1 #N/A
22 B5340187 นายธนภัทร รัตนะปุตโต 2 10 10 30 5 5 2 4 1 #N/A
23 B5341924 นายศรายุทธ แย้มชู 2 10 10 30 #N/A 10 2 8 1 #N/A
24 B5350049 นางสาวจิตรลดา ศรีเมือง 2 8 10 20 5 5 2 6 1 10
25 B5400041 นายนพณัฐ กงสะเด็น 2 10 10 30 5 10 2 4 1 10
26 B5400188 นางสาวนพรัตน์ ศรีบุญนาค 2 7 10 10 5 5 #N/A 6 1 #N/A
27 B5400249 นางสาวอทิตยา ยิ้มเขียว 2 10 10 30 5 10 2 4 1 10
28 B5400454 นายศุภชัย อภิรัตนานนท์ 2 10 10 18 #N/A 10 #N/A #N/A 1 #N/A
29 B5400485 นายชัชวาล อะโรคา 2 10 10 30 5 10 2 2 1 10
30 B5400539 นางสาวจตุพร ปิยะบรรหาร 2 5 10 30 5 10 2 6 1 10
31 B5400584 นายหฤเทพ เกณฑ์โคกกรวด 2 10 10 6 8 5 2 4 1 10
32 B5400737 นายอดิศักดิ์ แทวกระโทก 2 8 10 10 5 5 2 10 1 10
33 B5400775 นางสาวปฏิญญา ขำฉา 2 10 10 #N/A 8 5 2 6 1 #N/A
34 B5400812 นายธารินทร์ ทรัพย์ผึ้ง 2 10 10 30 8 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
35 B5400874 นางสาวจริญญา สอนง่าย 2 10 10 30 #N/A #N/A #N/A 2 1 #N/A
36 B5401017 นางสาวจารุวรรณ ภักดีคำ 2 10 10 30 8 10 2 6 1 10
37 B5401154 นางสาวบังอร ยังอยู่ 2 5 10 30 5 5 2 6 1 10
38 B5401161 นายธันวา มานะอริยกุล 2 10 10 30 8 #N/A #N/A 4 1 10
39 B5401314 นายธีระพล สุขสำราญ 2 10 10 30 10 10 2 6 1 10
40 B5401338 นายสราวุธ ชุติรัตน์ 2 10 10 30 5 10 2 4 1 10
41 B5401475 นายเชษฐวรรธก์ โพธิ์ศรี 2 10 10 30 #N/A 10 2 10 1 10
42 B5401628 นางสาวพลาพร ไชยเมือง #N/A 10 10 30 #N/A 5 #N/A #N/A #N/A #N/A
43 B5401697 นายพีระวัฒน์ งามสันติชัย 2 10 10 30 8 5 2 6 1 10
44 B5401727 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม 2 10 10 28 #N/A #N/A #N/A 2 1 #N/A
45 B5401734 นายธนารัตน์ สุวรรณนันท์ 2 10 1 #N/A 2 5 2 2 1 10
46 B5401864 นางสาวเชษฐสุดา เฉลิมไทย 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
47 B5401871 นางสาวกรรณิกา สุคำภา 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
48 B5401895 นายอุทัย ทิพย์มณี 2 8 #N/A 30 10 10 2 8 1 10
49 B5402021 นายวัชรพงศ์ นักลำ 2 10 10 30 10 10 2 4 1 10
50 B5402045 นายภัทรเกียรติ สนธิเดชกุล 2 10 10 30 8 10 2 4 1 10
51 B5402182 นางสาวณัฐกิตต์ วิริยะยอดเยี่ยม 2 10 10 30 8 10 2 8 1 10
52 B5402236 นายชูเกียรติ โชว์ตระกูลทอง 2 10 10 30 5 5 2 4 1 #N/A
53 B5402274 นางสาวนภัสวรรณ จันทสิริพงศ์ 2 10 10 28 2 10 2 6 1 10
54 B5402304 นายสุภกิจ ไชโย #N/A 9 10 10 #N/A 10 2 4 1 10
55 B5402328 นางสาวณัชทิภา ทรงประดิษฐ 2 8 1 18 8 5 #N/A #N/A #N/A 10
56 B5402335 นายฉลองชัย ลิปิเลิศ 2 10 1 30 10 5 2 2 1 10
57 B5402458 นายสุภนัย กระจายศรี 2 10 10 30 #N/A 10 2 6 1 10
58 B5402489 นายวรวุฒิ พันธ์หนองเป็ด 2 10 10 30 5 5 2 6 1 10
59 B5402496 นายกิตติศักดิ์ กล่อมกูล 2 10 10 30 #N/A 5 1 6 1 10
60 B5402700 นางสาวชนิดา เหง้าพา 2 10 10 30 5 10 2 8 1 #N/A
61 B5402793 นางสาวนพนันท์ ทวีวัฒน์ 2 10 10 30 10 10 2 6 1 10
62 B5402984 นายโกศล สว่างวัฒนกิจ 2 10 10 30 5 5 2 6 1 10
63 B5403035 นายอภิสิทธิ์ มนต์ช่วย 2 10 10 30 8 5 2 10 1 10
64 B5403158 นางสาวณัฐพร อมรประดิษฐ์กุล 2 10 10 18 8 10 2 8 1 10
65 B5403295 นางสาวนวพร ยอดปรางค์ 2 10 10 30 #N/A 10 2 4 1 10
66 B5403370 นางสาวกฤตยา ลุนไชยพา 2 10 10 30 8 10 2 4 1 10
67 B5403530 นางสาวกมลชนก จัตุรัส 2 10 10 20 5 5 2 4 1 10
68 B5403639 นายรัชพล พุ่มแก้ว 2 10 10 30 #N/A 10 2 8 1 10
69 B5403752 นายวิทยา สุระขันตี 1 10 10 28 #N/A 0 1 #N/A #N/A 10
70 B5403882 นางสาวสุพัตรา สวัสดิ์วรวงศ์ 2 10 10 30 8 10 2 6 1 #N/A
71 B5404179 นางสาวสุนทรี วันเพ็ง 2 5 10 30 5 10 2 6 1 10
72 B5404520 นางสาวฐิติพร สิงห์วิเศษ 2 8 10 24 5 10 2 6 1 10
73 B5404674 นางสาวอคิราภ์ ฤทธิรัตน์ 2 10 10 30 8 10 2 8 1 10
74 B5404926 นางสาวพิมพิศา นวลละออง 2 10 10 30 5 10 2 4 1 10
75 B5404964 นายภานุเศรษฐ์ รูปสังฆ์ 2 10 10 30 #N/A 10 2 8 1 10
76 B5404971 นายภูริช วัฒนะกูล 2 10 10 30 #N/A 10 2 6 1 10
77 B5405039 นางสาวผกาทิพย์ ตะคุณะ 2 10 10 30 10 10 2 4 1 10
78 B5405077 นางสาวณัฐฐินี คำปิวทา 2 10 10 24 10 5 2 8 1 10
79 B5405213 นางสาวจิราวรรณ มั่นยืน 2 10 10 30 8 10 2 4 1 10
80 B5405572 นางสาวอลิษา ทาขุลี 2 10 10 30 10 10 2 6 1 10
81 B5405602 นางสาวปภัสรา วรนุชกุล 2 10 1 #N/A 5 10 2 6 1 10
82 B5405633 นายธานี สุขสำประเสริฐ 2 10 10 30 8 5 2 8 1 10
83 B5405688 นางสาววรรณิดา นุชน้อย 2 10 10 30 10 10 2 4 1 10
84 B5405824 นางสาววันวิสา จารุภัทรกูล 2 10 10 24 #N/A 5 2 6 1 10
85 B5405831 นางสาวพัชราพรรณ เชื้อเชิญชม 2 10 10 30 8 10 2 8 1 10
86 B5405992 นายธนภัทร คงทองเจริญ 2 8 1 30 5 5 2 4 1 10
87 B5406166 นายปฏิพัทธ์ แทนจะโปะ 2 10 10 30 8 10 2 4 1 10
88 B5406180 นางสาวชลิตา ศรีรัตน์ภิญโญ 2 10 10 30 8 5 3 2 1 10
89 B5406210 นายนภพล วิจารัตน์ 2 10 10 30 8 5 3 2 1 10
90 B5406296 นางสาวจุฑาณี มีสอน 2 10 10 30 5 10 2 4 1 10
91 B5406630 นางสาวอุไรพร พยัฆโช 2 10 10 30 8 5 2 4 1 10
92 B5406715 นายจักรวาล พิมพ์พิทักษ์ 2 10 10 30 10 10 2 6 1 #N/A
93 B5406876 นายปรเมษฐ์ ชัยศรี 2 10 10 30 #N/A 10 2 6 1 #N/A
94 B5406937 นางสาวกรรณธิพา แสงสว่าง 2 10 10 30 5 5 2 6 1 #N/A
95 B5406951 นายเนติธร บางสมบูรณ์ 2 10 10 30 10 10 2 6 1 10
96 B5407422 นายภัทรพล แย้มวิจิตรจรรยา 2 10 10 30 5 10 2 8 1 10
97 B5407576 นายชัยชนะ ตะสูงเนิน 2 10 10 30 10 10 2 4 1 10
98 B5407620 นายรังสิมันต์ รอดอร่าม 2 10 10 #N/A #N/A 10 1 4 1 #N/A
99 B5407712 นางสาวนิลาวัณย์ จันทาโพธิ์ 2 10 10 30 5 5 2 6 1 #N/A
100 B5407835 นางสาววิกานดา เพียรแก้ว 2 10 10 30 5 5 2 6 1 10
101 B5407866 นายสิทธิภาพ ทองคำธรรมชาติ 2 8 1 28 8 5 2 2 1 10
102 B5407965 นายณัฏฐากร พุกสีแสง 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
103 B5407996 นายกิตติพงศ์ หนูอุดม 2 10 10 30 5 10 2 6 1 #N/A
104 B5408139 นายธนากร สุวรรณหงษ์ 2 10 10 10 5 5 2 6 1 10
105 B5408269 นายปริพัตร วงศ์สมุทร 2 6 10 30 5 5 2 4 1 10
106 B5408276 นายอลงกรณ์ โพธิ์อ่อง 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
107 B5408313 นายคณานนท์ ฝ่ายโชคชัย 2 10 10 30 5 10 2 8 1 10
108 B5408337 นางสาวลดาวัลย์ ผังฉิมพลี 2 10 10 30 5 5 2 6 1 #N/A
109 B5408351 นายชัยยะ สันโดษ #N/A 10 10 30 5 10 2 10 1 10
110 B5408504 นายวิทวัส พลซา 2 6 10 30 #N/A 5 2 4 1 10
111 B5408641 นายพศวีร์ เพียงพานิช 2 10 10 30 8 #N/A 2 #N/A #N/A 10
112 B5408764 นางสาวนิศาชล เครือแก้ว 2 9 10 30 8 5 2 4 1 10
113 B5408788 นายวุฒิไกร บุตรจันทร์ 2 8 10 30 #N/A #N/A 1 2 #N/A 10
114 B5408924 นายกฤษฎา เงินไทย 2 10 9 30 8 5 2 6 1 10
115 B5409136 นายขวัญเมือง จันทร์แก้ว 2 10 10 22 #N/A 10 2 6 1 #N/A
116 B5409198 นายคิมหันต์ ม่วงคำ 2 10 10 10 #N/A 10 2 6 1 10
117 B5409211 นางสาวเสาวนิจ เวฬุสุวรรณ 2 10 10 30 8 10 2 6 1 10
118 B5409303 นางสาวเพ็ญนภา พงษ์โหมด 2 5 10 30 8 5 2 2 1 10
119 B5409365 นางสาวจันทรา แซ่เฮง 2 9 10 20 5 10 2 2 1 10
120 B5409402 นายวัชรพงศ์ เกตุเจริญ 2 10 1 30 5 5 2 6 1 #N/A
121 B5409631 นายสิทธิชัย สิทธิโชค 2 10 10 30 8 5 2 8 1 10
122 B5409686 นายนนธชัย บัวสันเทียะ 2 10 10 30 5 10 2 8 1 10
123 B5409914 นางสาวทิติยา วาปีเน 2 7 1 30 5 5 2 4 1 10
124 B5410002 นายชัชชัย สายคำทอน 2 10 10 4 #N/A 10 #N/A 8 1 #N/A
125 B5410019 นายวงศกร คำโฉม 2 10 10 30 5 10 2 10 1 10
126 B5410071 นายพุทธิวงศ์ ชุติปาโร 2 10 10 30 #N/A 10 2 6 1 10
127 B5410088 นางสาวดารินทร์ นัยจรัส 2 10 10 18 8 10 2 8 1 10
128 B5410163 นางสาวพรรณนิภา อิฐโสม 2 #N/A 10 30 8 5 2 6 1 10
129 B5410347 นายณัฐพงศ์ เปรมบุญ 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
130 B5410477 นายไตรภพ ศรีคงรักษ์ 2 10 10 30 #N/A 10 #N/A 6 1 10
131 B5410637 นายปรมินทร์ มานะสุวรรณชัย 2 10 10 30 5 5 2 6 1 #N/A
132 B5410743 นายทศพร ทรุดทรวง 2 10 10 30 8 5 2 2 1 10
133 B5410828 นายลภดล จิตนุกูล 2 10 10 28 #N/A 10 2 4 1 10
134 B5410866 นางสาวจริยา ยะฟู 2 10 10 30 5 10 2 2 1 10
135 B5411054 นางสาวหทัยรัตน์ โต่นวุธ 2 10 10 20 5 5 2 2 1 #N/A
136 B5411085 นายณัฐิวุฒิ ธีระบุตร 2 10 1 30 8 5 2 6 1 10
137 B5411207 นางสาวเปรมวดี ศรีสวรรค์ 2 10 10 #N/A 5 5 2 2 1 10
138 B5411238 นางสาวจิราพร อินทร์ทอง 2 9 10 30 8 5 2 6 1 #N/A
139 B5411252 นางสาวจันจิรา บุญฉลาด 2 8 10 20 5 10 2 4 1 10
140 B5411276 นายฉัตรชัย จันทร์สีดา 2 10 10 30 5 10 2 8 1 #N/A
141 B5411313 นายอภิสิทธิ์ บุญชาติ 2 10 10 30 5 #N/A 2 4 1 #N/A
142 B5411498 นายภูมิภาค อารุณ 2 10 1 26 5 5 2 2 1 10
143 B5411580 นายสุวัจน์ แสงจันทร์ #N/A 10 1 30 2 5 2 6 1 10
144 B5411603 นายอัศฎาวุฒิ ดวงสุริยา 2 10 10 30 #N/A 10 2 8 1 #N/A
145 B5411788 นายธนพัฒน์ หมดภัย 2 10 10 30 5 5 2 6 1 10
146 B5411832 นางสาวศศิธร กันฉลาด #N/A 10 10 30 5 5 2 8 1 10
147 B5411856 นายชาญ ไชยแก้ว 2 10 10 30 5 #N/A 2 4 1 #N/A
148 B5411870 นายธงชัย มูลศรีสุข 2 5 1 24 #N/A #N/A #N/A 6 1 #N/A
149 B5412051 นายฉัตรชัย ชาตรี 2 10 1 30 5 5 2 6 1 10
150 B5412235 นายชัยรัตน์ เสือลออ 2 10 10 30 8 5 2 10 1 10
151 B5412693 นางสาวอรนุช มหาศิริ 2 10 10 30 5 5 2 2 1 10
152 B5413102 นายพดลเดช สุทธิอาคาร 2 10 10 26 #N/A 5 2 4 1 10
153 B5413157 นายสิทธิพงษ์ บุรีวัน 2 10 10 10 5 5 2 6 1 10
154 B5413676 นางสาวสุพิชชา ลาภแก้ว 2 10 10 28 #N/A #N/A #N/A 2 1 10
155 B5413799 นายชัยรัฐ อ่อนเเก้ว 2 10 10 30 #N/A 5 2 4 1 #N/A
156 B5413966 นายทศพล พันธุ์จันทร์ 2 10 10 30 5 5 2 8 1 #N/A
157 B5414055 นายนันทพล เทียงโงก 2 7 10 #N/A 2 5 2 6 1 10
158 B5414598 นางสาวชิดกมล พลชารี 2 10 10 30 8 10 2 6 1 10
159 B5414789 นายธนิต หินไลเลิศ 2 10 10 30 #N/A 10 2 10 1 10
160 B5414840 นางสาวอมรรัตน์ วันทัศน์ 2 9 10 23 #N/A 10 2 2 1 10
161 B5415007 นายศุภกฤต ศรีนอก 2 10 10 30 5 5 2 8 1 10
162 B5415014 นางสาวมณีรัตน์ สร้อยสุวรรณ 2 10 10 30 #N/A 10 2 6 1 #N/A
163 B5415106 นายทัชอรัญ คุณสิงห์ 2 6 10 30 5 5 2 4 1 10
164 B5415113 นายทัตสุระ เห็นแก้ว 2 10 #N/A 30 #N/A 5 2 2 1 #N/A
165 B5415137 นายสิทธิชัย ปาณศรี 2 10 1 30 5 5 2 10 1 #N/A
166 B5415168 นายกิตติวัฒน์ สุขหงษ์ 2 10 10 30 8 10 2 6 1 10
167 B5415335 นายสันติสุข หาสิน 2 10 10 30 10 10 2 8 1 10
168 B5415533 นายสุรชัย สระประทุม 2 10 #N/A 30 #N/A 5 2 4 1 #N/A
169 B5415588 นายบุญศิริ ทุนมาก 2 7 1 25 8 5 2 #N/A #N/A 10
170 B5415649 นายพีระวัฒน์ แก้วโสนด 2 10 10 30 5 5 2 6 1 10
171 B5415694 นายอภิรัฐ พิลาลัย 2 10 10 30 5 5 2 2 1 #N/A
172 B5415717 นางสาวภรณ์ทิพย์ แผ่นเทอดไทย 2 10 8 30 5 10 2 6 1 10
173 B5415915 นายอรุณพงษ์ อึ้งวานิช 2 10 10 30 5 5 2 6 1 #N/A
174 B5416066 นางสาววชิรดา ขวัญถาวร 2 10 10 30 5 5 2 2 1 #N/A
175 B5416080 นายวิทยา ขานนาม 2 10 10 9.3 #N/A 0 1 #N/A #N/A 10
176 B5416295 นายณัฐพล ปลั่งเวช 2 10 10 30 5 5 2 2 1 10
177 B5416363 นายธนากร ติคำรัมย์ 2 10 10 24 8 10 2 6 1 10
178 B5416523 นางสาวปริยาภรณ์ โคพะทา 2 6 10 30 #N/A 5 1 4 1 #N/A
179 B5416615 นางสาวพรรณิดา บุษษาวงศ์ 2 10 10 30 10 10 2 8 1 10
180 B5416622 นางสาวอังศุมารินทร์ ประภาสพงษ์ 2 6 10 30 8 #N/A 2 6 1 10
181 B5416721 นางสาวจินตภา กลิ่นสุข 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
182 B5416790 นายอมรฤทธิ์ พ่วงสมบัติ 2 10 10 30 #N/A 10 2 8 1 10
183 B5416943 นางสาวอำไพวรรณ วิปุละ 2 10 10 30 8 10 2 2 1 10
184 B5416981 นายธนพงษ์ จำปาหอม 2 10 10 30 5 10 2 4 1 10
185 B5417124 นางสาวศศิวิมล นามกูล 2 10 10 30 8 10 2 6 1 #N/A
186 B5417230 นางสาววัลย์ลิกา แก้วกระจ่าง 2 10 10 28 10 10 2 8 1 10
187 B5417360 นางสาวน้ำฝน ก้านเพชร 2 10 10 30 8 10 2 6 1 10
188 B5417377 นายธนานันท์ ศรีเมือง 2 10 10 30 #N/A #N/A 2 6 1 10
189 B5417391 นางสาวมะลิวัลย์ จันทร์พุดซา 2 10 10 30 5 5 2 2 1 10
190 B5417667 นางสาวประภาวดี ไกรวุฒิอนันต์ 2 7 5 30 5 5 2 8 1 10
191 B5417681 นางสาววนิดา สาคะเรศ 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
192 B5417773 นางสาวเพรชรินทร์ นามประสพ 2 10 10 30 10 10 2 6 1 10
193 B5417803 นายชินกร จันทร์ณรงค์ 2 10 #N/A 30 10 5 2 8 1 10
194 B5417964 นายธนากร กมลแสน 2 10 10 10 #N/A 10 2 6 1 10
195 B5418022 นายพร้อมพงษ์ ผ่องสุวรรณ 2 10 10 30 5 5 2 6 1 10
196 B5418053 นายอภิวัฒน์ ราชสีภูมิ #N/A 8 #N/A #N/A 2 10 #N/A 8 1 10
197 B5418466 นางสาวสิริรัตน์ กุรัมย์ 2 10 10 30 8 10 2 8 1 10
198 B5418596 นางสาวปิยธิดา ไชยเสริม 2 10 10 10 10 10 2 6 1 10
199 B5418688 นายเอกภพ สุขยิ่ง 2 10 10 22 2 10 #N/A 4 1 #N/A
200 B5418916 นางสาวสิริพรรณ กูลประดิษฐ์ศิลป์ 2 10 10 30 8 10 2 6 1 10
201 B5419371 นายฤทธิกร ปากหวาน 2 10 1 30 5 5 2 4 1 10
202 B5419586 นางสาวสาวิตรี พานนพ 2 10 10 30 8 #N/A 2 4 1 10
203 B5419654 นายวินิจ ยิ่งประยูร 2 10 10 30 5 5 1 4 1 10
204 B5419777 นายณัฐวุฒิ สมานวงษ์ 2 7 10 10 5 10 2 8 1 10
205 B5419791 นางสาวปรีดาพร ลักขษร 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
206 B5419869 นางสาวศิริขวัญ เสือชาติ 2 7 8 30 5 10 2 8 1 10
207 B5419999 นางสาวพรจรัส ตะเพียนทอง 2 9 10 19 5 10 2 2 1 10
208 B5420018 นางสาวกนกพร บุญน้อม 2 8 1 18 8 10 2 6 1 #N/A
209 B5420070 นางสาวสุกัญญา กุลจำเริญ 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
210 B5420162 นางสาวพวงแก้ว เชยสูงเนิน 2 10 10 10 2 10 2 6 1 10
211 B5420179 นายธนวัฒน์ ขวัญปัก 2 10 10 30 5 5 2 2 1 10
212 B5420261 นายชวัฒน์ วัฒนกูล 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
213 B5420391 นายพีรดนย์ คุณากรพันธุ์ 2 10 10 30 8 5 2 6 1 10
214 B5420421 นายพิสุทธิ์ เมษะยานนท์ 2 10 10 30 5 5 2 6 1 10
215 B5420483 นางสาวจุฑารัตน์ อุ่นเรือน 2 7 1 28 5 5 2 2 1 10
216 B5420490 นางสาวลดารวี คุณอมรเลิศ 2 10 10 28 2 10 2 6 1 10
217 B5420711 นายธีรพงษ์ ตาจันทร์ 2 10 10 30 8 5 2 2 1 10
218 B5420865 นายวิภูษณะ มาลาวิทยา 2 10 10 30 10 5 2 6 1 10
219 B5420995 นายณัฏฐพล จันทร์พุฒ 2 10 10 30 8 10 2 8 1 10
220 B5421077 นายกนต์ธร ธรรมกุล 2 10 10 30 10 10 2 4 1 10
221 B5421107 นางสาวนาฎอนงค์ แก้วคุณ 2 10 10 28 2 10 2 6 1 10
222 B5421183 นายธีรรัตน์ รัตนจันทร์ 2 10 10 30 5 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
223 B5421510 นายณัฐกิจ ทองดี 2 10 10 28 10 10 2 8 1 10
224 B5421619 นายวัชรพล แสงเพ็ชร 2 10 10 30 10 10 2 6 1 10
225 B5421695 นางสาวสนธิยา รายพรมราช 2 10 10 30 5 5 2 4 1 #N/A
226 B5421701 นางสาวนฤมล แย้มกมล 2 8 10 30 #N/A #N/A 2 2 1 10
227 B5421763 นางสาวจินตพร กลิ่นสุข 2 10 10 30 5 10 2 6 1 #N/A
228 B5421787 นางสาวเพ็ญนภา สังข์เสวี 2 10 10 24 8 5 2 8 1 10
229 B5422012 นายพรเทพ ป้องชาลี 2 10 10 30 10 10 2 6 1 10
230 B5422098 นายเกื้อกูล กองกาญจนะ 2 10 10 30 10 5 2 2 1 10
231 B5422104 นายสุดท้าย อ่อนน่วม 2 10 10 30 10 5 2 4 1 10
232 B5422173 นางสาวเมวดี ดู่หมื่นไวย 2 10 10 30 8 5 2 2 1 10
233 B5422296 นายณัฐวุฒิ ด้วงพรม 2 10 10 26 #N/A 5 2 4 1 10
234 B5422326 นายณัฐพล ไลไธสง 2 10 10 28 #N/A 5 2 4 1 10
235 B5422517 นายปาริทัศน์ ไทยทะเล 2 10 10 30 10 10 2 6 1 10
236 B5422609 นางสาวสุภัชชา ต่ายมี 2 8 10 30 5 10 2 4 1 #N/A
237 B5422654 นายสุทธิพงษ์ สืบสวน 2 10 10 30 #N/A 5 1 6 1 #N/A
238 B5422760 นายอรรถพล บุญเรืองศรี 2 10 10 30 8 5 2 6 1 10
239 B5423316 นายภูมิสิษฐ์ นิวัฒน์เอก 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
240 B5423323 นายสุรศักดิ์ เกษมสุข 2 7 1 20 2 5 2 #N/A #N/A 10
241 B5423408 นายสพล พรไพศาลศักดิ์ 2 5 10 30 5 10 2 10 1 10
242 B5423477 นายพงศภัค น้ำเพชร 2 10 10 30 2 5 2 6 1 10
243 B5423507 นายอนุรักษ์ มากด่านกลาง 2 10 10 30 #N/A 10 2 6 1 10
244 B5423606 นายวันเฉลิม ดวงกันยา #N/A 10 10 30 #N/A 10 2 4 1 #N/A
245 B5423668 นายเจตณรงค์ จันทหาร 2 #N/A 10 30 #N/A #N/A #N/A 6 1 10
246 B5423699 นางสาวชนิดา อินทะแสน #N/A 7 5 30 5 5 #N/A 8 1 #N/A
247 B5423736 นายคณิน วันชัย 2 10 10 30 10 5 2 8 1 10
248 B5423798 นายขจรศักดิ์ สีเมฆ 2 10 10 30 5 5 2 6 1 10
249 B5423859 นายนฤเบศร์ เหมือนสวัสดิ์ 2 10 10 10 10 10 2 4 1 10
250 B5423866 นางสาวพิลามาศ ภูชัย 2 10 10 30 10 5 2 4 1 10
251 B5424061 นายคมเดช อารักษ์รุ่งโรจน์ 2 10 10 30 8 5 2 6 1 10
252 B5424252 นายนฤพนธ์ พรหมวิชัย 2 10 10 30 10 10 2 2 1 10
253 B5424283 นายจักรพงศ์ แก้วประดิษฐ 2 10 10 30 5 10 2 4 1 10
254 B5424450 นายยุทธนา พงาตุนัดถ์ 2 7 1 20 8 5 2 2 1 10
255 B5424542 นายอาทิตย์ แก้วเมืองเก่า 2 10 10 30 #N/A 5 #N/A 4 1 #N/A
256 B5424689 นายพัชรพงษ์ ธรรมเวช 2 7 10 30 5 10 2 6 1 10
257 B5424696 นายไผ่ ช่วยชู 2 10 10 30 #N/A 10 2 4 1 #N/A
258 B5424733 นายศณัฐขะพล อัตตวนิช 2 10 10 30 5 5 2 4 1 10
259 B5424740 นายสรศักย์ ทรงสุข 2 10 10 30 10 10 2 4 1 10
260 B5424764 นายคมกฤษ เม่นอยู่ 2 10 10 30 8 10 2 4 1 10
261 B5424795 นายอรชุน ทิพเวช 2 8 10 10 5 10 2 4 1 10
262 B5424986 นายภัทรภูมิ จุลละบุษปะ 1 10 10 30 5 #N/A 2 #N/A #N/A #N/A
263 B5425105 นายวรวรรษ เลียบเมือง 2 10 10 30 2 10 2 10 1 10
264 B5425198 นายภาณุพงศ์ จันทรัตน์ 2 10 10 26 5 10 2 8 1 10
265 B5425426 นายอดิศักดิ์ แจ่มจันทร์ 2 #N/A 10 30 #N/A 5 2 4 1 #N/A
266 B5425853 นายธีรภัทร มณีงาม 2 10 10 30 5 10 1 4 1 10
267 B5426027 นายพีรเดช แดงตนุ 2 10 1 30 5 5 2 6 1 #N/A
268 B5426232 นายวิทวัส แซ่อุ่น 2 10 10 30 8 10 2 6 1 10
269 B5426461 นายนรเทพ บุญมี 2 8 10 20 2 5 2 6 1 10
270 B5426553 นายยุทธพิชัย ช้างเขียว 2 10 10 26 5 10 2 8 1 10
271 B5426621 นายนพณัฐ วิไลศิริ 2 10 10 30 5 10 2 8 1 #N/A
272 B5426737 นางสาวรชนีกร พลปัถพี 2 10 10 30 8 10 2 6 1 10
273 B5426812 นายวศิน นพเลิศ 2 8 10 30 8 10 2 6 1 #N/A
274 B5427093 นายประพฤทธิ์ ธรรมวิจิตร 2 10 10 30 5 10 2 10 1 10
275 B5427123 นางสาวภัททดา พาที 2 10 10 30 5 10 1 4 1 10
276 B5427482 นายอิศรพงษ์ จันทร์แสง 2 10 10 30 #N/A 10 2 10 1 #N/A
277 B5427611 นายณัฐนันท์ เนตรานนท์ 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
278 B5427628 นายวรวิทย์ มหาพันธ์ #N/A 10 10 30 5 5 2 4 1 10
279 B5427666 นายชรัตน์พงค์ พงศ์พรหม 2 10 10 18 2 10 1 2 1 10
280 B5427697 นายชัชวาล โพธิ์สถานนท์ 2 10 10 10 8 5 2 4 1 10
281 B5427727 นายเอกชาติ ดลธนเสถียร 2 10 10 30 8 #N/A 2 #N/A #N/A 10
282 B5427765 นายสุวิทย์ โนไธสง 2 10 10 30 8 10 2 10 1 10
283 B5427789 นางสาวทมลวรรณ ประภาสวัสดิ์ 2 10 10 30 5 10 2 6 1 10
284 B5427826 นางสาวบุณยานุช ด้วงทวี 2 10 10 16 10 10 2 8 1 10
285 B5427987 นายอนุวัต หวังกาญจน์ 2 10 10 30 8 10 2 8 1 #N/A
286 B5428045 นายศิวัช แรมสูงเนิน 2 10 10 30 8 10 2 8 1 10
287 B5428397 นายภาณุวัฒน์ กรงจักร์ 2 10 10 #N/A 5 10 1 4 1 10
288 B5428410 นายชาคริต ฤทธิ์บุรี 2 10 10 30 8 10 2 8 1 10
289 B5428625 นายพงศกรณ์ ศรีสุภาพ 2 10 10 30 5 5 2 4 1 10
290 B5428632 นางสาวปรางชนก นาลา 2 10 10 30 8 10 2 4 1 #N/A
291 B5428670 นายสุวัฒน์ สวนทรง 2 8 1 30 5 5 2 4 1 10
292 B5429080 นางสาวสุภนิดา แซ่อึ้ง 2 10 10 30 #N/A 10 2 4 1 #N/A
293 B5429707 นางสาวอรวรรณ วัดแสงศรี 2 10 10 30 10 10 2 4 1 #N/A
294 B5429813 นางสาวธนิตา จันทรักษา 2 10 10 18 8 10 2 6 1 10
295 B5430048 นายจิตรการ บัณฑิตย์ 2 9 10 30 5 10 2 10 1 10
296 B5430208 นายนนทวัฒน์ ชัยเกียรติยศ 2 10 10 #N/A #N/A 5 2 4 1 #N/A
297 B5430215 นายฉัตรมงคล มันปอ 1 10 10 30 5 #N/A #N/A 4 1 #N/A
298 B5430567 นายฤทธิชัย อังควิริยะโชติ 2 10 10 30 8 10 2 4 1 10
299 B5430642 นายปณิธิก์ หาดขุนทด 2 10 10 30 8 10 2 2 1 #N/A
300 B5430802 นางสาวสุชัญญา พิมพ์เสริฐ 2 10 10 30 5 5 2 6 1 #N/A
301 B5430987 นายสุรสิทธิ์ สุขนวม 2 10 10 30 5 5 2 6 1 10
302 B5431939 นายสุขชาติ อิ่มเจริญ 2 10 10 30 5 10 2 10 1 10
303 B5444137 นายสุภวัฒน์ แก้ววิจิตร #N/A 7 10 30 #N/A 5 2 6 1 #N/A
304 B5444212 นางสาววรรณนิภา พิชนะชน #N/A 5 10 15 #N/A 10 2 2 1 10
305 B5444335 นายวรวุฒิ วงศ์ทา 2 6 10 10 5 5 #N/A 6 1 #N/A
306 B5444427 นายศุภเกียรติ ฤทธิศักดิ์ 2 7 10 #N/A 8 5 1 4 1 #N/A
307 B5444458 นางสาววนิภา ไชยกลาง 2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
308 B5444588 นายชัยรัตน์ มาประสพ #N/A #N/A 10 #N/A #N/A #N/A #N/A 10 1 #N/A
309 B5445530 นายชินกร สีเขียวแก่ #N/A 8 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
310 B5445714 นายจิรมนัณค์ พรหมบุตร 2 10 10 30 5 10 2 10 1 10
311 B5445721 นายณัฏฐพล สาเกตุ 2 5 10 #N/A #N/A 5 2 6 1 #N/A