ทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2012 เวลา 17:31 น. boom
พิมพ์

ในการสมัครรับทุนแต่ละประเภทนั้น นักเรียนจะต้องศึกษาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครทุนในแต่ละประเภทอย่างละเอียดดังแสดงข้างล่างนี้

คุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อรับทุนตามโครงการต่างๆ

1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ( พสวท. ) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นนักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 20 จังหวัดในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.2 มีคะแนนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25

 

2. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.2 เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.3 คุณสมบัติไม่ขัดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

2.4 เป็นผู้ผ่านการอบรมตลอดหลักสูตรในค่าย 2 ของศูนย์ สอวน.

2.5 ต้องมีคุณสมบัติครบตามสาขาวิชากำหนดเพิ่มเติม

 

3.โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(สสวท. สพฐ. และวมว.) ต้องมีคุณสมบัติ เฉพาะ ดังนี้

3.1 เป็นนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในโครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์( สสวท. สพฐ. และ วมว.)

3.2 มีคะแนนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ ภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำ กว่า 3.00