ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                                                            เรื่อง  การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส ประสงค์ที่จะจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์  ดังนี้

 

วัตถุประสงค์

          เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีผลการเรียนดีเด่นเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

 

จำนวนทุนการศึกษา

          ปีการศึกษาละ ทุน ต่อ หลักสูตร  (หมายรวมทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุน

          .   เป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ มทส  ทุกแผนการศึกษา

                   ..   ผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ด้วยคะแนนเกียรตินิยม 

                                          หรือมีอันดับอยู่ในร้อยละ ๑๐ แรกของชั้นเรียน

                   ..   ผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   ด้วยคะแนนเกียรตินิยม

                                           อันดับ    หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท     ด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  

                                           .๕๐  ในระบบ  .๐๐  หรือมีอันดับอยู่ในร้อยละ  ๑๐  แรกของชั้นเรียน  ในแต่ละกรณี

          .   มีสัญชาติไทย

          .   ไม่เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว

 

การสมัครขอรับทุน

          สมัครขอรับทุน  วันที่สมัครเข้าศึกษาใน มทส  โดยการแสดงความจำนงในแบบฟอร์มรับสมัคร

 

วิธีการคัดเลือกผู้ได้รับทุนและการประกาศผล

          คัดเลือกโดยคณะกรรมการ  จำนวน - คน ที่แต่งตั้งโดยคณบดีของแต่ละสำนัก การคัดเลือกจะพิจารณาจาก

          .  คุณสมบัติตามข้อ .

          .  ควรเป็นผู้มีศักยภาพที่สามารถจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยได้ เมื่อสำเร็จการศึกษา

          .  คุณสมบัติอื่น ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

 

          ประกาศผลการพิจารณาให้ทุน    วันที่ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาใน  มทส  โดยสาขาวิชาจะมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแลตั้งแต่แรกเข้าศึกษา

  สวัสดิการที่ได้รับและระยะเวลาที่ได้รับทุน

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตามประกาศนี้  จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต    ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุง

กิจกรรมนักศึกษา ค่าหอพัก และได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนทุกเดือน จำนวน  ,๐๐๐ บาท ต่อเดือน สำหรับระดับปริญญาโท และ  ,๐๐๐ บาท  ต่อเดือน   สำหรับระดับปริญญาเอก  โดยมีระยะเวลาสูงสุดของการรับทุน ดังนี้

          .  ระดับปริญญาโท    ภาคการศึกษา

          .  ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาต่อจากปริญญาโท    ภาคการศึกษา

          .  ระดับปริญญาเอกที่ศึกษาต่อจากปริญญาตรี  ๑๕  ภาคการศึกษา

 

          ในกรณีที่มีการเปลี่ยนระดับการศึกษาของผู้รับุทนจากปริญญาโทเป็นปริญญาเอก  ระยะเวลาสูงสุดของการรับทุนไม่เกิน  ๑๕  ภาคการศึกษา  นับตั้งแต่แรกเข้าศึกษา

 

การสิ้นสุดสภาพการรับทุน

          สวัสดิการที่ได้รับตามข้อ จะสิ้นสุดลงเมื่อเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

          .    เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่ได้รับทุน

          .    ครบระยะเวลาสูงสุดของการรับทุน  ตามข้อ .

          .    พ้นสถานภาพนักศึกษา มทส

          .    มีการย้ายสาขาวิชา

          .    มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า .๕๐  สองภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน

          .    มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นพักการศึกษา

          .   รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด

          .   สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเห็นควรให้สิ้นสุดการรับทุน

 

          โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนที่ได้รับไปแล้ว

                  

                   ทั้งนี้   ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา   ๒๕๔๗   เป็นต้นไป

 

                             ประกาศ วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  .. ๒๕๔๗

 

                                                                ทวี  เลิศปัญญาวิทย์ (ลงนาม)

                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์)

                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

                                                                                                                

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  .. ๒๕๔๘

          อนุสนธิ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   เรื่อง   การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗

          บัดนี้   สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๔๘    เมื่อวันที่  ๒๔   มีนาคม   ๒๕๔๘  ได้พิจารณาให้ปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผู้ได้รับทุนและการประกาศผล ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี .. ๒๕๓๓ ให้ยกเลิกข้อความในวรรคสุดท้ายของข้อ . แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

 

          “การประกาศผลการพิจารณาให้ทุน ให้สาขาวิชาพิจารณาตามความเหมาะสมว่า จะประกาศผลการให้ทุนในภาคการศึกษาใด  โดยการรับทุนให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา   โดยสาขาวิชาจะมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแลตั้งแต่แรกเข้าศึกษา”

 

ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๔๘  เป็นต้นไป

 

                             ประกาศ    วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  .. ๒๕๔๘

 

                                                                  ทวี  เลิศปัญญาวิทย์ (ลงนาม)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี  เลิศปัญญาวิทย์)

                                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา          

1.  ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (มทส ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัคร

     เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังนี้

1.1    ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท  

(6 ภาคการศึกษาประมาณ   160,000  บาท

1.2    ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก  ที่ศึกษาต่อจากปริญญาโท  

(9 ภาคการศึกษา ประมาณ  265,000  บาท

1.3    ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก  ที่ศึกษาต่อจากปริญญาตรี

(15 ภาคการศึกษาประมาณ  426,000  บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุนและการสมัครขอรับทุน   เป็นไปตามประกาศ มทส เรื่องการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มี

ผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แนบท้ายเอกสารนี้

2.        ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพ  ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต

ศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังนี้

2.1     ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (2 ปี) ประมาณ  92,400 บาท

2.2     ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ศึกษาต่อจากปริญญาโท (3 ปีประมาณ  126,600  บาท

2.3     ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ศึกษาต่อจากปริญญาตรี (5 ปีประมาณ  195,000  บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับทุนและการสมัครขอรับทุน  เป็นไปตามประกาศ  มทส  เรื่องการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้า

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แนบท้ายนี้

 

หมายเหตุ : อัตราที่แจ้งตามข้อ 1 และข้างต้นยังไม่รวมทุนสนับสนุนการศึกษาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้    เช่น

1)    ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย  ทุนละประมาณ  5,000 บาท ต่อเดือน

2)       ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัย  ทุนละไม่เกิน  3,000 บาท

3)       ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

                - ระดับปริญญาโท   ทุนละ   30,000  บาท       

- ระดับปริญญาเอก  ทุนละ   50,000  บาท

 

download แบบฟอร์มสมัครรับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา