ผู้บริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Girl in a jacket
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
santimaensiri@sut.ac.th
4186     4185
Girl in a jacket
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ayut@sut.ac.th
4271, 4201     4185, 4651
Girl in a jacket
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
khanchai@g.sut.ac.th
4527,4190     4974
Girl in a jacket
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
theeranun@sut.ac.th
4665     4185
Girl in a jacket
อาจารย์ ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ
รักษาการแทนหัวหน้าสถานสหวิทยาการและนานาชาติ
sukrit@sut.ac.th
-     4185
Girl in a jacket
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส แสนรังค์
ผู้ประสานงานหลักสูตรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
โครงการ พสวท. สควค. และโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
wittawatsr@g.sut.ac.th
4472/3716     4651หัวหน้าสาขาวิชา

Girl in a jacket
ศาสตราจารย์ ดร.James R. Ketudat-Cairns
หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
cairns@sut.ac.th
4304,3294     4185
Girl in a jacket
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์
jessada@g.sut.ac.th
4641     4185
Girl in a jacket
รศ. ดร.สินีนาฏ ศิริ
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ssinee@sut.ac.th
4617,3305     4185
Girl in a jacket
รศ. ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
panomsak@sut.ac.th
4544     4651
Girl in a jacket
ผศ. ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
lalida@sut.ac.th
4742,4181     4185
Girl in a jacket
รศ. ภกญ. ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาปรีคลินิก
nuannoi@sut.ac.th
4620     4185
Girl in a jacket
ผศ. ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์
หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
pantip.p@sut.ac.th
4195     4185หัวหน้าสำนักงานคณบดี

Girl in a jacket
นางกิติยาดา จาระตะคุ
หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
kitiyada.j@sut.ac.th
4188     4185