The 20th Thailand Biology
Olympiad : 20th TBO

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล / วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล

      สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญและปัญหาของการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศไทยให้ได้ระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการนี้พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณและประทานเงินส่วนพระองค์ให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ทั้งทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิในขณะนั้นด้วย ซึ่งต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ในการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทรงมีมติว่ามูลนิธิฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักเรียนไทยให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการแล้ว จึงควรนำกระบวนการที่สร้างความสำเร็จดังกล่าวไปขยายผลให้กับครูเพื่อเป็นการพัฒนา มาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไปด้วย
      มูลนิธิ สอวน. จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองพระราชดำริ อันประกอบด้วย การส่งเสริมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความสามารถพร้อมที่จะเข้าระบบการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศให้ได้ผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งการนำประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศมาพัฒนามาตรฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศให้สูงทัดเทียมระดับสากล ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของครูผู้สอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน และการขยายผลออกไปในวงกว้าง โดยมูลนิธิ สอวน. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมมือกันในการขยายผลจากการดำเนินการของ สอวน. ไปสู่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศจำนวน 36 โรงเรียน สำหรับการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางมูลนิธิ สอวน. ได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์ สอวน. ทั้ง 13 ศูนย์ทั่วประเทศ ในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติ สำหรับในปีพุทธศักราช 2566 นี้
      ศูนย์ชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิ สอวน. ในการดำเนินการจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th Thailand Biology Olympiad – 20th TBO) ระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยจะจัดการแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการอบรมจาก สอวน. ค่าย 2 จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนตัวแทนจากศูนย์ สอวน. 13 ศูนย์ และนักเรียนโควตาจาก สสวท. นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ได้แก่ คณาจารย์ผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั้ง 13 ศูนย์ (หัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม และผู้ช่วยหัวหน้าทีม) จำนวน 45 คน ครูสังเกตการณ์จาก สพฐ. จำนวน 5 คน คณะกรรมการจากมูลนิธิ สอวน. สสวท. และ สพฐ. นักศึกษาพี่เลี้ยง คณะกรรมการดำเนินงานจากศูนย์เจ้าภาพ และผู้สังเกตการณ์จากศูนย์เจ้าภาพในปีถัดไป รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นประมาณ 230 คน
      ทั้งนี้ในการดำเนินการแข่งขัน จะใช้ข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลินิธิ สอวน. คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณาจารย์ผู้แทนศูนย์ สอวน. ทั้ง 13 ศูนย์ นอกจากนี้ผลคะแนนจากการแข่งขันก็ได้รับการพิจารณาจากคณาจารย์ผู้แทนของทุกศูนย์ สอวน. เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส เกณฑ์คะแนนที่ผ่านมาตรฐานจะถูกพิจารณาจำแนกเป็น 3 ระดับ คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง นอกจากนี้ยังมีระดับเกียรติบัตรพิเศษ 7 รางวัล สำหรับคะแนนรวมสูงสุด คะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด คะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุด คะแนนรวมสูงสุดประจำภาคเหนือ คะแนนรวมสูงสุดประจำภาคใต้ คะแนนรวมสูงสุดประจำภาคกลาง และคะแนนรวมสูงสุดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้สำหรับนักเรียนผู้มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรมกับค่ายของสสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติต่อไป

วัตุประสงค์

      1. เพื่อสอบวัดความสามารถทางชีววิทยาของนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน. ทั้งประเทศ และคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเพื่อ           เข้าร่วมการอบรมกับค่าย สสวท. สำหรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับนานาชาติต่อไป
      2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองทางศาสตร์ชีววิทยา ตลอดจนการส่งเสริมการสร้าง           เครือข่ายของนักเรียนค่ายชีววิทยาโอลิมปิกจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
      3. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางชีววิทยา การสร้างความสัมพันธ์อันดี การสร้างเครือข่ายของคณาจารย์จากศูนย์ สอวน.             และโรงเรียนคู่ศูนย์ อันจะนำไปสู่การขยายผลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางชีววิทยา และการการเผยแพร่ความรู้ทาง             ชีววิทยาให้กับนักเรียน  

ตราสัญลักษณ์

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
ประจำปี พ.ศ. 2566

  • สาย DNA หมายถึง โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
  • XX หมายถึง การจัดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
  • ดอกปีบทอง หมายถึง ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Mobirise Website Builder

คำถามที่พบบ่อย

> ที่พักสำหรับอาจารย์
          สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
> ที่พักสำหรับนักเรียน
          โรงแรมโคราช รีสอร์ท

เครื่องบิน : ศูนย์เจ้าภาพ จะมีบริการรถรับส่งระหว่าง สนามบินดอนเมือง - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รถไฟ : ศูนย์เจ้าภาพ จะมีบริการรถรับส่งระหว่าง สถานีรถไฟนครราชสีมา(หัวรถไฟ) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รถตู้เช่า : เนื่องจากมีการจำกัดด้านงบประมาณ กรณีเดินทางโดยรถตู้เช่ารายวัน ศูนย์เจ้าภาพขอเสนอแนวทาง ดังนี้
>> ขอให้ ศูนย์ สอวน. จ้างรถตู้จ้างเหมารายวันเฉพาะวันเดินทางมาที่ศูนย์เจ้าภาพ และวันที่เดินทางกลับถึงศูนย์ สอวน. (รวม 2 วัน) เท่านั้น
โดยระหว่างงานศูนย์เจ้าภาพจะมีบริการรถรับ-ส่งจัดไว้บริการ
รถตู้ประจำศูนย์ สอวน. : เนื่องจากมีการจำกัดด้านงบประมาณ กรณีเดินทางโดยรถตู้ประจำศูนย์ สอวน. ศูนย์เจ้าภาพขอเสนอแนวทาง ดังนี้
>> ขอให้ ศูนย์ สอวน. ใช้รถตู้ประจำศูนย์ สอวน. เฉพาะวันเดินทางมาที่ศูนย์เจ้าภาพ และวันที่เดินทางกลับถึงศูนย์ สอวน.(รวม 2 วัน) เท่านั้น
โดยระหว่างงานศูนย์เจ้าภาพจะมีบริการรถรับ-ส่งจัดไว้บริการ
รถโดยสารประจำทาง : ศูนย์เจ้าภาพ มีบริการรถรับส่งระหว่าง บขส.นครราชสีมา แห่งที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ประสานงาน

Mobirise Website Builder
รศ. ดร.สินีนาฏ ศิริ
ผู้ประสานงานส่วนกลาง
Mobirise Website Builder
ผศ. ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
ผู้ประสานงานด้านพิธีการ
Mobirise Website Builder
อาจารย์ ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
ผู้ประสานงานด้านที่พักและอาหาร
Mobirise Website Builder
นางสาวสิริวรรณ สาระนาสระน้อย
ผู้ประสานงานด้านยานพาหนะและทัศนศึกษา
Mobirise Website Builder
คุณดวงเดือน ทะยอมใหม่
ผู้ประสานงานด้านการเงิน

Contacts

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Phone

: 0 4422 4191
Fax : 0 4422 4185 

Email

20th.tbo@gmail.com

© Copyright 2025 TBO20 - The 20th Thailand Biology Olympiad @SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Made with ‌

Offline Website Creator